διάκριμα διακρίνω Διάκριοι διάκρισις διακριτέον διακριτέος διακριτήριον διακριτής διακριτικός διακριτικότης διάκρῐτος διακριτός Διάκριτος διακροάομαι διακροβολίζομαι διακροβολισμός διάκροκον διακροτέω διακρότως· διάκρουσις διακρουστέον διακρουστικός διακρούω διακρύπτω διακτάομαι διακτενίζω διακτενισμός διακτέον †διακτήρ διακτηρία διακτορέω διακτορίη Διακτορίδης Διακτόριος διάκτορος διακτυπέω διάκτωρ διακυβερνάω διακυβέρνησις διακυβερνητικός διακυβεύω διακυβιστάω διακυδόμεναι· διακυκάω διακυλινδέω διακυμαίνω διακυμβαλίζω διακῠνοφθαλμίζομαι διακύπτω διακυρίττομαι διακυρόω διακῡσοσᾰλεύω διακωδωνέω διακωδωνίζω διακωθωνίζομαι διακώλυμα διακώλυσις διακωλυτέον διακωλυτής διακωλυτικός διακωλύω διακωμῳδέω διάκων διακωνέω διακωπηλατέω διακωχή †διαλ· διαλαβή διαλαγχάνω διαλαίη διαλαιμοτομέω