διανέχω ἐξανέχω εἰσανέχω ἀντανέχω ἐνέχω ἀποσυνέχω ἀπέχω ἀνταπέχω ἀμπέχω διυπέχω ἀντιπαρέχω ἐκπαρέχω ἐμπαρέχω βρέχω διαβρέχω ἀναβρέχω ἐγκαταβρέχω ἐκβρέχω ἐμβρέχω ἀποβρέχω ἐναποβρέχω διατρέχω ἐνδιατρέχω ἀνατρέχω ἀντανατρέχω ἀντικατατρέχω ἀντεπιτρέχω ἐκπεριτρέχω ἐμπεριτρέχω ἀντιτρέχω ἀμφιτρέχω ἐκτρέχω διεκτρέχω ἀντεκτρέχω ἐντρέχω διασυντρέχω ἀποτρέχω εἰστρέχω ἀντειστρέχω εἰσέχω διακατέχω ἐγκατέχω ἀντικατέχω ἀντιμετέχω ἀντέχω ἀμφέχω βληχώ γληχώ διασμήχω ἀποσμήχω ἐναποσμήχω ἐννήχω ἐξαναψήχω ἐμψήχω ἀποψήχω †ἀγιχῶ· εἴχω διαλείχω ἀναλείχω ἐκλείχω ἐλλείχω ἀπολείχω διαστείχω ἀναστείχω εἰστείχω ἀποστείχω γλιχώ βρόχω ἀναβρόχω ἄρχω διάρχω