ἀτρακτοειδής ἄτρακτος ἀτρακτυλίς ἀτράκτῡλον ἀτρακτώδης Ἀτραμῖται Ἄτραμυς Ἀτραμύττειον Ἀτραμωτῖται ἄτρανος ἀτράνωτος Ἄτραξ ἀτράπεζος ἀτράπελος ἀτραπία ἀτρᾰπίζω Ἀτρᾰπῐτοί ἀτρᾰπῐτός ἀτρᾰπός Ἀτρατῖνος ἀτραυμάτιστος ἀτράφαξυς ἀτραφής ἀτράχηλος ἀτράχυντος ἄτραχυς Ἀτρεβάτιοι ἀτρεής Ἀτρείδης ἀτρεῖον Ἀτρεῖος Ἀτρείων ἀτρέκεια ἀτρεκέω ἀτρεκής ἀτρεκότης ἀτρέμᾰ ἀτρεμαῖος ἀτρεμεί ἀτρεμέω ἀτρέμη· ἀτρεμής ἀτρέμητον· ἀτρεμί ἀτρεμία ἀτρεμίζω ἀτρεμιότης Ἀτρενεύς ἀτρεπτί ἄτρεπτος ἀτρεπτότης Ἀτρεστίδας ἄτρεστος Ἀτρεύς ἀτρεψία ἀτρεχής ἈτρηϜία(ι) Ἀτρηναῖος Ἀτρήνη Ἀτρηνοί ἄτρητος ἀτρήχυντος Ἀτρία ἀτριάκαστος ἀτριακοστολόγητος ἀτρίακτος Ἀτριανός ἀτρίαστος ἀτρίβαστος Ἀτριβάτιοι ἀτρῐβής