ἀνακέκλομαι ἅλλομαι διαναβάλλομαι ἐμπαραβάλλομαι ἀντεκβάλλομαι διυποβάλλομαι διυπερβάλλομαι ἀντιπροσβάλλομαι ἐναγάλλομαι ἐκβδάλλομαι διάλλομαι ἀνάλλομαι ἐνάλλομαι ἐξάλλομαι ἐγκαταπάλλομαι ἀνεπάλλομαι ἐνιπάλλομαι ἀντιπάλλομαι ἐκπάλλομαι ἐμπάλλομαι εἰσάλλομαι ἀφάλλομαι ἐνεφάλλομαι ἐκκατεφάλλομαι έλλομαι βέλλομαι ἀντιστέλλομαι ἀμφιστέλλομαι ἐκποικίλλομαι ἐγκύλλομαι διογκύλλομαι ἀποσκύλλομαι βόλομαι βούλομαι διαβούλομαι· βώλομαι ἀναδέμομαι ἀμφιδέμομαι ἀμφινέμομαι ἐμβρέμομαι ἄνομαι ἀντεπιλαμβάνομαι ἐνσυλλάμβανομαι διαθιγγάνομαι ἀζάνομαι βλυζάνομαι ἀπεκλανθάνομαι διαπυνθάνομαι ἀνάπυνθάνομαι ἀντιπυνθάνομαι ἐκπυνθάνομαι ἀποπυνθάνομαι αἰσθάνομαι διαισθάνομαι εἰσαισθάνομαι ἀπεχθάνομαι ἀπαυξάνομαι ἀποστάνομαι ἀντικιχάνομαι γίγνομαι διαγίγνομαι ἀναγίγνομαι ἐμπαραγίγνομαι ἐγκαταγίγνομαι ἐγγίγνομαι ἐκγίγνομαι ἀπογίγνομαι εἰσγίγνομαι ἐμπροσγίγνομαι ἀμφιπένομαι ἐκπαθαίνομαι