ἐγκατάρχομαι διέρχομαι ἐκπεριέρχομαι ἐμπεριέρχομαι ἀνέρχομαι ἐξανέρχομαι ἐνέρχομαι διεξέρχομαι ἀντιδιεξέρχομαι ἀνεξέρχομαι ἀντεπεξέρχομαι ἀντιπαρεξέρχομαι ἀντεξέρχομαι ἀπέρχομαι διαπέρχομαι ἐναπέρχομαι ἀντεπέρχομαι ἀνθυπέρχομαι ἀντιπαρέρχομαι εἰσέρχομαι διεισέρχομαι ἀντεισέρχομαι ἀντιπροσέρχομαι ἐγκατέρχομαι ἀμφέρχομαι ἐνίσχομαι ἀντιπροΐσχομαι ἀνεύχομαι ἐνεύχομαι ἀπεύχομαι ἐξαπεύχομαι ἀμφιτεύχομαι διατρύχομαι ἐντρύχομαι ἀντιψύχομαι ἐκδέψομαι διόψομαι ἀναρρώομαι Δυσμαί Δῦμαι Διδυμαί δεῦμαι ἀπολάζυμαι ἐναπόλλυμαι γάνῠμαι ἀμφιγάνῠμαι ἀπάγνυμαι ἐμφράγνυμαι ἀμφάγνῠμαι ἐκπλήγνυμαι ἀμφιπήγνῠμαι διεμπήγνυμαι ἐνομόργνυμαι ἐναπομόργνυμαι ἀντιδιαζεύγνυμαι διαποζεύγνυμαι αἴνῠμαι ἐκδαίνυμαι ἐνδαίνυμαι ἀμφικαίνῠμαι ἀποκαίνῠμαι ἐξαίνῠμαι ἀποαίνυμαι ἀπαίνῠμαι ἀνακαθίνυμαι ἐνεπιδείκνυμαι ἀντενδείκνυμαι ἐναποδείκνυμαι ἐνόμνυμαι ἀνθυπόμνυμαι γάννυμαι