εἰσπίνω διακρίνω ἀντιδιακρίνω ἀποδιακρίνω ἀνακρίνω ἐγκρίνω ἀντισυγκρίνω ἐνικρίνω ἀντικρίνω ἐκκρίνω διεκκρίνω ἀντεκκρίνω ἀποκρίνω ἐκπροκρίνω εἰσκρίνω διεισκρίνω ἀντεισκρίνω ἀντιτίνω ἐκτίνω ἀντεκτίνω ἀποτίνω ἐναποτίνω ἐξαποτίνω ἀνταποτίνω δάκνω διαδάκνω ἀναδάκνω ἀντιδάκνω ἀμφιδάκνω ἐνδάκνω ἀποδάκνω δέκνω Δαμνώ διακάμνω ἐγκάμνω ἐκκάμνω ἀποκάμνω ἐναποκάμνω διατάμνω ἀμφιτάμνω ἐκτάμνω ἐντάμνω ἀποτάμνω διατέμνω ἀνατέμνω ἐγκατατέμνω ἀντιπεριτέμνω ἐμπεριτέμνω ἀντιτέμνω ἀμφιτέμνω ἐκτέμνω ἐντέμνω ἀμπελοτέμνω ἀποτέμνω ἐναποτέμνω ἀκροτέμνω ἀποπροτέμνω διαμίμνω ἀναμίμνω ἐμμίμνω ἀπομίμνω δέννω ἀποκτέννω Γυρίννω Δαμοννώ ἀποχύννω ἀμφιπίτνω ἐκπίτνω ἐμπίτνω ἐλαύνω διελαύνω