δύσπρακτος ἄτρακτος ἄφρακτος ἀδιάφρακτος ἀκατάφρακτος δίφρακτος ἀπερίφρακτος ἔκφρακτος δρυόφρακτος ἄσακτος ἀνείσακτος ἀνεπεισακτός ἀμύσακτος ἄτακτος ἀδιάτακτος ἀκάτακτος δυσκάτακτος ἐμπάτακτος ἀκατάτακτος ἀνεπίτακτος αὐτεπίτακτος ἀντίτακτος ἔκτακτος ἔντακτος ἀσύντακτος ἀπότακτος αὐθυπότακτος ἀνυπότακτος δυσυπότακτος ἄστακτος βαστακτός ἀβάστακτος δυσβάστακτος ἀδίστακτος δακρῠσίστακτος ἔνστακτος δύστακτος ἀνύστακτος δρίφακτος ἄσφακτος δρύφακτος ἀδρύφακτος ἄπλαγκτος Αἰγίπλαγκτος ἁλίπλαγκτος βιόπλαγκτος αἰθερόπλαγκτος ἄφθεγκτος ἀγάφθεγκτος ἀπρόσφθεγκτος δύσφθεγκτος ἐλεγκτός ἀνέλεγκτος ἀνεξέλεγκτος δυσεξέλεγκτος δυσέλεγκτος αὐτέλεγκτος ἄτεγκτος ἀπερισάλπιγκτος ἄσφιγκτος ἕκτος ἑκτός ἐκτός δεκτός *Δέκτος ἄδεκτος ἀδιάδεκτος ἀπαράδεκτος δυσπαράδεκτος ἀνευπαράδεκτος