ἐγκρούω ἀντικρούω ἐκκρούω ἀποκρούω ἀνθυποκρούω εἰσκρούω ἀνορούω εἰσανορούω ἐνορούω ἀπορούω ἀπύω διαπύω ἀποκᾰπύω ἀνηπύω 1 ἀρύω 2 ἀρύω ἐκτανθαρύω ἐξαρύω ἀπαρύω βρύω ἀναβρύω ἐξαναβρύω ἐξαμβρύω ἀποβρύω γρυῶ· Δρυώ ἐγκαθιδρύω ἀντικαθιδρύω διϊδρύω ἀνιδρύω ἐνιδρύω ἀφιδρύω δενδρύω ἀνερύω ἀπερύω εἰσερύω ἀντερύω αὐερύω γηρύω διειρύω ἀνειρύω ἀπειρύω δακρύω ἐκδακρύω ἐνδακρύω ἀποδακρύω ἀναρρύω ἐκτρύω ἀποτρύω δητύω ἀπερητύω ἐντύω διαπτύω ἀναπτύω ἐνιπτύω ἐκπτύω διεκπτύω ἐμπτύω αἱμοπτύω ἀποπτύω ἐναποπτύω ἐξαποπτύω εἰσπτύω ἀρτύω διαρτύω ἐξαρτύω ἐγκαττύω 1 ἀφύω 2 ἀφύω διαφύω ἀναφύω