ἀλλόκτιστος ἅλλομαι ἀλλομορφέω ἀλλόμορφος ἀλλόμος· ἀλλοούσιος ἀλλοπάθεια ἀλλοπαθής ἀλλοπάτριος ἀλλοπειρίους· ἀλλοπίᾱς ἀλλοποιός ἀλλοπολία ἀλλοπολ[ιᾶται] ἀλλοπρόσαλλος ἄλλος ἆλλος ἄλλοσε Ἀλλοσσύγνη ἄλλοτα ἄλλοτε ἀλλοτέρμων ἀλλότης ἀλλοτριάζω Ἀλλότριγες ἀλλότριόγαμος ἀλλοτριόγνωμος ἀλλοτριοεπίσκοπος ἀλλοτριολογέω ἀλλοτριολογία ἀλλοτριομορφοδίαιτος ἀλλοτριονομέω ἀλλοτριοούσιος ἀλλοτριοπραγέω ἀλλοτριοπραγία ἀλλοτριοπραγμονέω ἀλλοτριοπραγμοσύνη ἀλλοτριοπράγμων ἀλλότριος ἀλλοτριότης ἀλλοτριοτρόπως ἀλλοτριοφαγέω ἀλλοτριοφαγία ἀλλοτριοφάγος ἀλλοτριοφρονέω ἀλλοτριόφρων ἀλλοτριόχρως ἀλλοτριόχωρος ἀλλοτριόω ἄλλοτρις ἀλλοτρίωσις ἀλλοτροπῆσαι· ἀλλότροπος ἀλλόττριος ἀλλότυπος ἀλλοτύπωτος ἄλλου Ἀλλούκιος ἀλλοφᾰνής ἀλλόφασις· ἀλλοφάσσω ἀλλόφᾰτος ἀλλοφέρμονες· ἄλλοφος ἀλλοφρήτωρ ἀλλοφρονέω ἀλλοφροσύνη ἀλλόφρων ἀλλόφυζον· ἀλλοφυής ἀλλοφυλέω