ἀναμισθαρνέω βῡνέω ἀωδυνέω ἀμφικῠνέω ἐκκυνέω ἀντιπροσκυνέω ἀπυνέϜω δαφνέω ἀραχνέω ἀσπλαγχνέω ἀτεχνέω ἀντιτεχνέω διαφιλοτεχνέω ἐμφιλοτεχνέω βαναυσοτεχνέω διοιχνέω εἰσοιχνέω ἑξαγωνέω γεγωνέω ἀναγεγωνέω διακωδωνέω ἐλαιωνέω δυσοιωνέω διακωνέω ἀποτελωνέω βοωνέω δυσωνέω δεκατωνέω ἀρχισιτωνέω ἀφωνέω διαφωνέω ἀναφωνέω ἀνταναφωνέω ἀντιφωνέω ἐκφωνέω ἐμφωνέω ἀσυμφωνέω δολοφωνέω ἀποφωνέω βαρβαροφωνέω διχοφωνέω δυσφωνέω βαρυφωνέω ἀρχωνέω διαξέω ἀναξέω ἐγξέω ἀπροσεξέω ἀμφιξέω ἐκξέω ἀδοξέω ἀντιδοξέω ἀμφιδοξέω ἀδικοδοξέω ἀ[φιλοδο]ξέω ἀντιφιλοδοξέω ἐμφιλοδοξέω ἀλλοδοξέω ἀποξέω αὐξέω δειναυξέω εἰσβοαθοέω ἀνηκοέω δυσηκοέω βαρυηκοέω δυσπλοέω βραδυπλοέω ἀνανοέω ἀγνοέω διαγνοέω ἀμφιγνοέω