ἀποπῡδᾰρίζω ἐαρίζω ἐνεαρίζω διακαθαρίζω ἐκκαθαρίζω ἀποκαθαρίζω ἐγκῐθᾰρίζω ἀνιαρίζω ἀσκᾰρίζω ἀπασκᾰρίζω ἀποσκᾰρίζω διευμαρίζω ἐνᾰρίζω ἐνθεναρίζω ἀπενᾰρίζω Ἀπολιναρίζω ἀσπαρίζω ἀραρίζω βατταρίζω ἐμβατταρίζω ἐκφλυαρίζω βλεφαρίζω αὐτοφαρίζω· ἀχαρίζω βρίζω Βριζώ ἀβρίζω ἀποβρίζω ἐγκαθυβρίζω ἀνθυβρίζω ἐνυβρίζω ἀφυβρίζω ἀγγρίζω ἀνδρίζω δειλανδρίζω ἀλεξανδρίζω δενδρίζω ἐγχονδρίζω ἐκχονδρίζω ἀερίζω ἐναερίζω ἐξαερίζω βερβερίζω ἀθερίζω διαθερίζω ἀναθερίζω ἐξαθερίζω ἐκθερίζω ἐνθερίζω ἀποθερίζω ἀπελευθερίζω διερίζω διαμερίζω ἀναμερίζω αὐθημερίζω ἀπαυθημερίζω ἀμφιμερίζω ἐμμερίζω ἀπομερίζω ἀνασφετερίζω ἀντερίζω ἀνεντερίζω ἀμφοτερίζω ἐξαμφοτερίζω ἀστερίζω ἀναστερίζω ἀποστερίζω ἐκνεωτερίζω ἀντιφερίζω ἐξανδηρίζω ἀποσπινθηρίζω