διερύκω διέρχομαι διερῶ διερωτάω διερωτητέον διεσθίω διεσιαῖος διέσιον δίεσις διεσκεμμένως διεσμιλευμένως διεσπαρμένως διεσπασμένως διεσπουδασμένως διεσσείλθηκε Διέσται διεσταλμένως διεστραμμένως διεσφαλμένως διετάζω διεταρίστρια διετηρίς διετήρων διετής διετήσιος διετία διετίζω διετοιμασία διευδιάζω διευδοκίμησις διευημερέω διευθετέω διευθέτησις διευθετίζω διευθηνέομαι διευθυδρομέω διευθυμέομαι διευθυντήρ διευθυντής διευθύνω διευκρινέω διευκρινημένως διευκρινής διευκρίνησις διευκρινητέον διευκρινισμένως διευλαβέομαι διευλαβητέον διευλυτέω διευλύτησις διευλυτόω διευλύτωσις διευμαρίζω διευνάω διευπέτεια διευπραγέω διευριπιδίζω διευριπίζω διευρύνω Διεύς διευστοχέω διευσχημονέω διευτακτέω διευτελίζω διευτονέω διευτονόω διευτρεπίζω διευτυχέω Διευτυχίδας διευφημέω Διεύχης