ἀριστόχαλκος ἕλκος Δέλκος Ἀζέμιλκος ἀνθολκός δίολκος Δίολκος βαρυολκός ἄφολκος ἀντέφολκος· βελουλκός γαγγαμουλκός γερανουλκός ἐμβρυουλκός δικτυουλκός δοκός δόκος Ἀμάδοκος Ἀμήδοκος Αἰγῐδόκος Ἀλκιδόκος Ἀμφίδοκος ἔνδοκος ἀνθοδόκος Δημόδοκος ἀνδροδόκος δουροδόκος δωροδόκος ἀδωροδόκος ἀκοντοδόκος βουδόκος Ἀμιλμαρούδοκος Αὐλαρίοκος ἄπλοκος ἐννεάπλοκος διάπλοκος δεκάπλοκος ἑξάπλοκος ἀκατάπλοκος ἀνεπίπλοκος δυσέκπλοκος ἀσύμπλοκος ἀνθοπλόκος δολιοπλόκος ἀξιόπλοκος δολοπλόκος αἱμῠλοπλόκος εἰροπλόκος δικτυοπλόκος γριφοπλόκος ἀπρόσπλοκος βᾰθύπλοκος ἀποκος ἔμποκος εἰροπόκος αὐτόποκος δασύποκος βρόκος βροκός Ἄνδροκος ἀντίκροκος ἀνθόκροκος ἄτοκος διδυματόκος δῐδῠμητόκος ἀστραπητόκος διτόκος ἀεξίτοκος ἀρτίτοκος ἀρτῐτόκος ἀγχῐτόκος