ἀτρύχως δασ-· διαίσ- εἰσ- ἄννισ- ἐκσ- ἀνσ- δεφενσ- δεφηνσ- ἐεικοσ- ἐερσ- βορσ- ἐννασσ- Βησσ- διακοσσ- βουσσ- αὐσ- δῠσ- ἀτ βιατ- Ἀλιλάτ Δαματ- ἀρατ- Ἀραράτ Δελέφατ ἐννεαετ- Ἐλισάβετ Δομετ- Βενετ- Βητ- ἐμμενητ- γιτ- Ἀρτεμιτ- ἐνιτ- γυμνιτ- ἀντ- ἐμφαντ- δαμοτ- ἐξαλιπτ- ἀλαβαστ- Γεραστ- Ἀδρηστ- ἀκογγιστ- ἀνστ- Ἀρισστ- διαπεττ- Βριττ- γλωττ- Βιύτ βηρούτ ἀρτοδωτ- αὐ αὖ Βάαυ βαὺ βαύ βασῑλῐναῦ αὖ αὖ βῦ ἀδυ- Βαδύ βέδυ †γεῦ· δεῦ Βδεῦ ἐλελεῦ ἐλελελεῦ ἐμεῦ ἄνευ ἔνευ βράθυ Βραθύ