Ἕλωτες ἐμ ἕμα Ϝμα ἐμαγκιπατίων ἐμαγκιπάτος ἔμανις Ἐμασέλμη ἑμάτιον Ἐμαυτίων ἐμαυτοῦ ἐμβ- ἔμβα ἐμβᾰβάζω ἐμβαδᾶς ἐμβάδευσις ἐμβαδεία ἐμβαδεύω ἐμβάδια ἐμβαδίζω ἐμβαδικός ἐμβαδομετρία ἐμβαδομετρικός ἐμβαδόν ἐμβαδός ἔμβαθμος ἔμβαθρον ἐμβαθρικός ἐμβαθρωνός ἐμβαθύνους· ἐμβαθύνω ἐμβαθυχύτας ἐμβαινητικός ἐμβαίνω ἐμβακανίτης ἐμβακχεύω ἐμβάλλω ἔμβαμα ἔμβαμμα ἐμβαμμάτιον ἐμβαπτίζω ἐμβάπτω ἐμβαρέω ἔμβᾰρος ἐμβᾰρύθω ἐμβαρύνομαι ἐμβάς Ἔμβας ἐμβασανίζω ἐμβάσανος ἐμβασικοίτας ἐμβᾰσίκοιτος ἐμβᾰσίλευμα ἐμβασιλεύω ἐμβάσιμον Ἐμβάσιος ἔμβασις Ἐμβασίχῡτρος ἐμβατεία ἐμβατεῖον ἐμβατέον ἐμβατεύς ἐμβατευτικός ἐμβᾰτεύω ἐμβατέω ἐμβατήρ ἐμβατήριος ἐμβάτης ἐμβατικός ἐμβᾰτός Ἔμβατον