ἀντικρουστία ἀντικρούω ἀντικρύ ἄντικρῠς ἀντικρύσιον ἀντικτάομαι ἀντικτείνομαι ἀντίκτησις ἀντικτόνος ἀντικτῠπέω ἀντίκτῠπος ἀντικυδαίνω ἀντικυμαίνομαι ἀντικυματόω ἀντικύπριος ἀντικύπτω Ἀντικύρα Ἀντικυραῖος Ἀντικυρεύς ἀντικυρία Ἀντικυρικός ἀντικύριος Ἀντίκυρρα ἀντικύρω ἀντικύων ἀντικωλυτέον ἀντικωμῳδέω ἀντικωπηλάτης ἀντιλαβεύς ἀντιλαβή ἀντιλαγχάνω ἀντιλάζομαι Ἀντιλαΐς ἀντιλακτίζω ἀντιλακωνίζω ἀντιλαλέω ἀντίλαλος ἀντιλαμβάνω ἀντιλάμπω ἀντίλαμψις ἀντιλαοί Ἀντίλας ἀντιλέγω ἀντιλειτουργέω ἀντιλεκτέον ἀντιλεκτέος ἀντίλεκτος ἀντίλεξις ἀντιλεσχαίνω Ἀντιλέων ἀντιλήγω ἀντιλημματίζω ἀντιλημπ- ἀντίληξις ἀντιληπτέον ἀντιληπτέος ἀντιληπτικός ἀντιληπτός ἀντιλήπτωρ ἀντίληψις Ἀντιλίβανος ἀντιλιτανεύω ἀντιλόβιον ἀντιλοβίς ἀντιλογέω ἀντιλόγημα ἀντιλογητικός ἀντιλογία ἀντιλογίζομαι ἀντιλογικός ἀντιλογισμός