βδελύκτροπος βδελυρεύομαι βδελυρία βδελυρός βδελυρότης βδελυρώδης βδελυρωπός βδελύσσομαι βδελυχρός βδέννυμαι βδέσμα Βδεῦ βδέω βδόλος βδύλλω Βέατα Βεβαία βεβαιολόγος βεβαιόπιστος βέβαιος βεβαιότης βεβαιότροπος βεβαιόω βεβαίωμα βεβαίωσις βεβαιωσύνη βεβαιωτέον βεβαιωτήρ βεβαιωτής βεβαιωτικός βεβαιώτρια βεβασανισμένως †βέβασις· †Βεβέηκος· βέβηλος βεβηλότης βεβηλόω βεβήλωσις βεβῆσαι· Βέβια ὄρη βεβιασμένως Βέβιος βεβλαμμένως βέβλεσθαι βέβλην βέβλωκεν· βεβολήατο βεβολημένος βεβουλευμένως Βεβοῦς βεβράς βεβράξαντα· βέβρηκες· βέβρινος βέβροξ· βεβρός Βεβρύκη Βεβρύκιος Βέβρυξ Βέβρυσσα βεβρώθοις βεβυσμένος Βέβων βεβώς βεβῶσα Βεγέδα Βέδακον Βέδειρον βέδοξ βεδοῦριν βέδυ