ἄνευρος ἀνεύρυνσις ἀνευρύνω ἀνεύρυσμα ἀνευρυσματώδης ἀνευρυσμός ἄνευς ἀνευσυνθ<ετ>έω ἀνευτρέπιστος ἀνευφημέω ἀνευφήμητος ἀνεύφημος ἀνευφρανσία ἀνεύφραντος ἀνευφρόσυνος ἀνεύχομαι ἀνεφάμιλλος ἀνέφαπτος ἀνέφεδρος ἀνεφέλκομαι ἀνέφελος ἀνεφής ἄνεφθος ἀνέφικτος ἀνεφόδευτος ἀνέφοδος ἀνεφόρητος ἀνεφριτικός ἀνεχέγγυος ἀνέχραυεν· ἀνεχύραστος ἀνέχω ἀνεψά ἀνεψαινυγμένως· ἀνέψανος ἀνέψητος ἀνεψιά ἀνεψιαδῆ ἀνεψιάδης ἀνεψιᾰδοῦς ἀνεψιός ἀνεψιότης ἀνέψω ἀνέω ἄνεῳ ἀνέῳγα ἀνεῳγότως ἀνεῴκτης Ἀνέων ἀνέῳξα ἄνεως ἀνhεῶσθαι ἀνέῳχα Ἄνζητα Ἀνζητηνή ἄνη ἀνηβάσκω ἀνηβάω ἀνηβητήριος ἄνηβος ἀνηβότης ἀνηγεμόνευτος ἀνηγέομαι ἀνηγμένως ἀνήγρετος ἀνήδομαι ἀνήδονος ἀνήδυντος ἀνήῃ ἀνηθείη· ἀνηθέλαιον