δενδρομαλάχη δένδρον δενδροπήμων δενδρόροδον δένδρος δενδροτομέω δενδροτομία δενδροτόμιον δενδροτόμος δενδροτρόφος δενδροφορέω δενδροφορία δενδροφόρος δενδροφυέω δενδροφυής δενδρόφῠτος δενδρόω δενδρυάζω δενδρύφιον δενδρύω δενδρώδης δένδρωμα δενδρών δένδρωσις δενδρώτης δενδρῶτις Δενδυρίτης· †δένεμορ Δενθ- Δενθάλιοι Δενθελῆται Δενθιάδες Δένθις Δέννα δεννάζω δενναστός δέννος δεννός δέννω Δεντάτος †δεντή· δεξάζομαι Δεξαμεναί Δεξαμεναῖος δεξᾰμενή Δεξᾰμένη Δεξᾰμενός Δέξανδρος δεξάριον Δεξάροι *ΔεξέλαϜος *Δεξεύς δεξιάδην Δεξιάδης δεξιάζομαι δεξίαιον δεξίᾱμα δεξιάριον Δεξιδημίδης δεξίδωρος Δεξιθέα Δεξίθεος Δεξικράτης Δεξικρέων δεξίμηλος δέξιμος Δεξίνῑκος Δεξῖνος δεξιοαριστερός δεξιοβόλος δεξιογράφος