δαίτρευμα βάκτρευμα ἀρότρευμα ἐμπύρευμα δίσσευμα δεκάτευμα γνωμάτευμα ἐγκράτευμα ἐκστράτευμα δραπέτευμα ἀποχέτευμα γοήτευμα βιότευμα δυνάστευμα ἁγίστευμα ἀρίστευμα ἀντισοφίστευμα ἐμφύτευμα αἰχμαλώτευμα βάκχευμα ἐκβάκχευμα ἐκλόχευμα βωμολόχευμα αἴθυμα· 1 ἔκθυμα 2 ἔκθυμα [β]αθρόθυμα ἄρκυμα ἀνάλυμα γίγγλυμα ἔλῡμα Ἔλυμα εἴλῡμα ἐνείλυμα ἀπόκλυμα ἀπόλυμα ἀπόπλυμα διακώλυμα Ἀβουμᾶ δικαίουμα ἀπόλουμα ἀνάκρουμα ἔκκρουμα ἀττάρυμα· δρῠμά ἀφίδρυμα γήρῡμα δάκρῡμα ἀνάρρυμα ἀπόρρυμα δάσυμα ἄρτῡμα ἔκφυμα ἔμφυμα διάχυμα ἀνάχυμα ἔγχυμα ἔκχῠμα ἀπόχυμα ἄχμα δάχμα δράχμα δίδραχμα βρέχμα αἰχμα- δαρχμά ἀκρίβωμα ἐγκόμβωμα δῶμα ἀποσκαλίδωμα ἀποσχαλίδωμα