ἐᾰρίδροπος ἐαρίζω ἐᾰρῐνός Ἐάρινος ἐάριον ἐαρίς ἐαρίτης ἑαρόν ἐᾰροτρεφής ἐᾰρόχροος ἐάρτερος ἔασα ἔασι ἔασις ἔασσα †ἐασφόρος· ἔατε ἕαται ἐᾱτέον ἐᾱτέος ἑάτο ἑαυτάδελφος ἑαυτοῦ ἑάφθη ἐάω ἐάων †ἐβαδίαστον· ἐβάθη· ἐβάμωσεν· ἑβδε- Ἑβδομαγενής Ἑβδομᾱγέτας ἑβδομαδάριος ἑβδομαδικός ἑβδομάζω ἑβδομαῖος Ἑβδομαϊσταί Ἑβδομαιών ἑβδομάκις ἑβδομάριος ἑβδομάς ἑβδοματικός ἑβδόμᾰτος ἑβδομεί- Ἑβδόμειος ἑβδομεύομαι ἑβδομηκάζω ἑβδομηκονθεβδόμαδος ἑβδομήκοντα ἑβδομηκοντάβιβλος ἑβδομηκοντάδραχμος ἑβδομηκονταδύο ἑβδομηκονταεννέα ἑβδομηκονταέξ ἑβδομηκονταεπτά ἑβδομηκονταετηρίς ἑβδομηκονταετής ἑβδομηκονταετία ἑβδομηκοντακαιεκατονταπλασίων ἑβδομηκοντάκις ἑβδομηκονταπεντάς ἑβδομηκονταπέντε ἑβδομηκοντάπηχυς ἑβδομηκονταπλασίων ἑβδομηκονταρουρικός ἑβδομηκοντάρουρος ἑβδομηκοντάς ἑβδομηκονταστάδιος ἑβδομηκοντατέσσαρες ἑβδομηκοντοστός ἑβδομηκοντούτης