γοῦν γοῦνα γουνάζομαι γουναλγία γουνάριος Γούνας γούνασμα γουνασμός γουναστικῶς γούνατα Γουνεύς γουνιαῖος τόπος γούνιος γούννα γουνόομαι γουνοπᾰχής γουνός γοῦνος †γουνουνία· γοῦντα Γουραῖος Γουράνιοι Γούρας Γουράσιον γούργα γούργαθος Γουρζουβάθη Γουρίαμνα Γουριανή γοῦρνα γοῦρος Γουρουλίς οῦς Γοῦται γουτάριον Γοῦτθοι γοῦτος· γουττάτον γοῦψ Γόφνα Γοφνιτική γοώδης γράα Γρααῖοι Γραάν γράβακτον γράβαν· γράβατος γράβδην γραβδίς γράβιον γρᾴδιον γράδος †γράζα γράθμα γραῖα Γραῖα γραιβία γραΐδιον γραΐζω γραῖκες Γραῖκες Γραϊκή γῆ γραικίζω Γραικίνιος Γραικῖνος Γραικίς γραικιστί γραικίτης γραϊκός