ἀττάρᾰγος 1 ἀσφάρᾰγος 2 ἀσφάρᾰγος ἀνεμοσφάρᾰγος βᾰρυσφάρᾰγος βράγος Ἀντίκραγος ἄπραγος βιόπραγος αἰσχρόπραγος δύσπραγος ἀρτυσίτραγος ἀντίτραγος βούτραγος αὐτόταγος βουαγός ἄφαγος γηφάγος ἀδηφάγος ἀδδηφάγος γαιηφάγος δᾰμᾰληφάγος βᾰλᾰνηφάγος βοτᾰνηφάγος δαφνηφάγος ἀρνησίφαγος Αἰγοφάγος ἀργοφάγος ἀκριδοφάγος ἀκανθοφάγος γαιοφάγος ἀλλοτριοφάγος δημοσιοφάγος ἀμπελοφάγος ἀλληλοφάγος ἐλαιοφῐλοφάγος δημοφάγος ἀθεσμοφάγος ἀζυμοφάγος βαλανοφάγος ἀρνοφάγος ἀνθρωποφάγος ἀνδροφάγος ἀκαιροφάγος ἀγκιστροφάγος βουτῡροφάγος ἀχυροφάγος δωροφάγος εἰσοφάγος ἀθεμιτοφάγος ἀλφιτοφάγος γαλακτοφάγος γλακτοφάγος ἀρτοφάγος Ἀρτοφάγος ἀναστοφάγος αὐτοφάγος δριμυφάγος βουφάγος Βουφάγος εἰσωφάγος ἀρχαγός ἄγγος ἀγριοσπάραγγος εἴλιγγος ἄφθογγος ἐννεάφθογγος δίφθογγος ἀείφθογγος ἀντίφθογγος δύσφθογγος