βρυχετάω διαιτάω ἐκδιαιτάω ἀποδιαιτάω διαφοιτάω ἀναφοιτάω ἐκφοιτάω διεκφοιτάω ἐμφοιτάω ἀποφοιτάω εἰσφοιτάω ἀντάω ἀντισυναντάω ἐξαντάω ἀπαντάω διαπαντάω εἰσαπαντάω ἀνθυπαντάω ἐκκεντάω βροντάω ἀναβροντάω ἀντιβροντάω ἐκβροντάω ἐμβροντάω ἀποβροντάω διοπτάω ἐνοπτάω ἀποπτάω ἀρτάω διαρτάω ἀναρτάω διαναρτάω ἐναρτάω ἐξαρτάω ἀπεξαρτάω ἀπαρτάω ἀερτάω ἀναερτάω διασκιρτάω ἀνασκιρτάω ἐκσκιρτάω ἐνσκιρτάω ἀποσκιρτάω βλαστάω διακυβιστάω ἐγκυβιστάω ἐκκυβιστάω ἀποκῠβιστάω ἐγκαθιστάω ἀποκαθιστάω διϊστάω ἀνιστάω διανιστάω ἐξανιστάω ἀντανιστάω ἀποσυνιστάω ἀριστάω ἐνᾱριστάω ἀπαριστάω ἀφιστάω ἀκοστάω διατελευτάω ἐκτελευτάω ἐντελευτάω ἀποτελευτάω διερωτάω ἀνερωτάω ἐξανερωτάω ἀντεπερωτάω ἀντερωτάω εἰρωτάω