ἐξανευρίσκω ἐξανέχω ἐξᾰνέψια ἐξᾰνέψιος ἐξανηλ- ἐξανθέω ἐξάνθημα ἐξάνθησις ἐξανθίζω ἐξάνθισμα ἐξανθιστέον ἐξανθρᾰκόω ἐξανθρωπίζω ἐξάνθρωπος ἐξανίημι ἐξανιμάω ἐξανιστάω ἐξανίστημι ἐξανίσχω ἐξανοίγω ἐξάνοιξις ἐξᾰνορθόω ἔξαντα ἐξαντάω ἐξάντης ἐξαντίαι ἐξαντιδιαγράφω ἐξαντικρύ †ἑξάντιον ἐξαντλέω ἐξάντλησις ἐξαντλητέον ἐξάνυσις ἐξᾰνύτω ἐξᾰνύω ἐξάνω ἑξαξεστιαῖος ἑξάξεστος ἑξαούγκιον ἐξαπάγω ἐξαπαείρω ἐξαπαιτέω ἑξαπάλαστος ἐξαπαλλάσσω ἐξαπαντλέω ἐξάπαντος ἐξαπατάω ἐξαπάτερθεν· ἐξαπάτη ἐξαπάτημα ἐξαπάτησις ἐξαπατητέον ἐξαπατητήρ ἐξαπατητής ἐξαπατητικός ἐξαπᾰτύλλω ἐξαπᾰφίσκω ἑξάπεδος ἑξάπεζος ἐξαπεῖδον ἐξαπελαύνω ἑξαπέλεκυς ἐξαπελεύθερος ἐξαπελευθερόω ἐξαπεύχομαι ἐξαπηθέω ἐξαπηλιωτικός ἑξάπηχυς ἐξάπινα ἐξᾰπίναιος ἐξᾰπίνης