ἀρρηφορία ἀρρηφόρος Ἀρρηχοί Ἀρρία Ἀρριανοί Ἀρριανός Ἀρριβαῖος Ἀρριβάντιον ἀρριγέως ἀρρίγητος ἄρριγος Ἀρριδαῖος ἄρριζος ἀρρίζω ἀρρίζωτος Ἄρριος ἀρρίπιστος ἄρρις Ἀρριφῶν ἀρριχάομαι ἀρριχίς ἄρριχος ἄρροιζος ἀρροίη ἄρροπος Ἀρρούντιος ἄρρυ Ἀρρύβας ἀρρυθμέω ἀρρυθμία ἀρρύθμιστος ἀρρυθμοπότης ἄρρυθμος ἀρρύπαντος ἀρρύπαρος ἄρρυπος ἄρρυπτος ἀρρύπωτος ἀρρῡσίαστος ἀρρύσωτος ἀρρῠτίδωτος ἀρρωγ- ἀρρωδ- Ἄρρωλος Ἄρρων ἀρρώξ ἀρρωστέω ἀρρώστημα ἀρρωστηματικός ἀρρωστήμων ἀρρωστία ἄρρωστος Ἄρσα ἄρσαι Ἀρσαῖος Ἀρσάκη Ἀρσάκης Ἀρσακία Ἀρσᾰκίδης Ἀρσακὶς λίμνη Ἀρσακόμας Ἄρσαλος Ἀρσάμεια Ἀρσαμένης Ἀρσάμης Ἄρσαμος Ἀρσαμόσατα Ἀρσάνης Ἀρσανίας Ἀρσανίη Ἀρσαράτα