δεκάφῡλος δωδεκάφῡλος ἀστάφυλος ἀριστάφῠλος ἐλαιοστάφυλος γλῠκεροστάφῠλος ἀρχίφυλος ἔκφυλος ἔμφῡλος ἀσύμφυλος ἀνομοιόφυλος ἀλλόφῡλος αἰολόφῠλος ἀκριτόφυλος ἀπρόσφυλος ἄχυλος διάχυλος ἔγχυλος βάκχυλος Ἀρχύλος Αἰσχύλος δύσχυλος γλυκύχυλος ἄνδραχλος ἀνόμιχλος ἄοχλος δίοχλος ἀμφίκοχλος ἄνοχλος βῶλος Βῶλος ἄβωλος ἁδρόβωλος δύσβωλος βρᾰχύβωλος δῶλος Ἔδωλος ἀνείδωλος ἄκωλος ἐννεάκωλος δεκάκωλος ἑκκαιδεκάκωλος ἑνδεκάκωλος δωδεκάκωλος ἀνάκωλος ἑξάκωλος δίκωλος εἰκοσίκωλος ἀγκῠλόκωλος αὐτόκωλος αὐόκωλος ἄσκωλος βραχύκωλος Ἄνωλος ἑξάπωλος *διφθεράπωλος δαμνηπῶλος δίπωλος αἰολόπωλος ἐνδοξόπωλος αὐθεντόπωλος ἀμβροτόπωλος Ἄρρωλος Αἰτωλός ἁμαρτωλός ἀπόφωλος ἐγκῡσίχωλος ἀμφίχωλος δεξιόχωλος ἀμφοτερόχωλος