ἑκατερίδες ἑκάτερος Ἑκατερός [ἑκατ]έρω ἑκᾰτέρωθεν ἑκᾰτέρωθι ἑκατέρωσε ἑκάτη Ἑκάτη Ἑκᾰτηβελέτης ἑκατηβελέτις Ἑκᾰτηβόλος Ἑκᾰτήσιος Ἑκατηφόρια ἕκατι Ἑκατικός ἑκᾰτόγγυιος ἑκᾰτό<γ>γυος ἑκᾰτογκάρᾱνος ἑκᾰτογκεφάλας ἑκᾰτογκέφᾰλος ἑκᾰτόγκρᾱνος ἑκατογράμματος Ἑκᾰτόγχειρ Ἑκατογχειρία ἑκᾰτόγχειρος Ἑκατόδωρος ἑκατόζῠγος Ἑκατόμβαιον Ἑκατόμβαιος Ἑκατομβαιών Ἑκατομβεύς ἑκᾰτόμβη Ἑκατόμβιον Ἑκατόμβιος Ἑκᾰτόμβοια ἑκατομβοίδιον ἑκᾰτόμβοιος Ἑκατόμνως ἑκᾰτόμπεδος ἑκατομπεντήκοντα ἑκατόμπηχυς ἑκᾰτόμπολις ἑκᾰτόμπους ἑκᾰτομπτολίεθρος Ἑκατομπύλιος ἑκᾰτόμπῠλος Ἑκατόμπυλος Ἑκατομφόνια ἑκᾰτόν Ἑκατὸν νῆσοι Ἑκατόνβουα ἑκατονδεκάρουρος ἑκατονεβδομηκονταπλάσιος ἑκατονεικοστός ἑκατονέξε ἑκατονεττά ἑκατόνζυγος ἑκατονκαιεβδομηκονταπλασίων Ἑκατοννήσιοι Ἑκατόννησοι ἑκατόνσεμνον· ἑκατονστάτρον ἑκατοντάβιβλος ἑκατονταγράμματος ἑκατοντάγωνος ἑκατονταδικός ἑκατονταδόχος ἑκατοντάδραχμος ἑκατονταεβδομηκονταπλασίων ἑκατονταετηρίς