ἄρπισαι· ἀρπίσθος· Ἅρπλεια Ἄρποι Ἁρποκρᾶς Ἁρποκράτης ἁρποκρατικός Ἁρποκρατίων Ἀρπόξαϊς Ἁρποχράτης Ἅρπυια Ἁρπυιήτης ἁρπυιόγονος Ἁρπύρεια Ἅρπυς ἀρρ- Ἄρρα Ἀρράβαιος ἀρράβαξ ἀρραβάσσω ἀρράβδωτος ἀρράβη· Ἀρραβία Ἀρραβικός ἀρρᾰβών Ἀρραβών ἀρραβωνέομαι ἀρραβωνιακός ἀρραβωνίζω ἀρραγάδωτος ἀρρᾰγής ἀρραγίδες· Ἀρράδη ἀρραδιούργητος ἀρραθάγησεν· Ἀρραῖος ἄρραιστος ἀρρανής ἄρραντος Ἄρραπα Ἀρραπαχῖτις ἄρρᾱτος ἀρρᾰφής ἄρραφος ἀρραχθές· Ἀρραχίων ἀρρέμβαστος ἄρρεμβος ἀρρεν- Ἀρρενείδης Ἀρρενίδης ἀρρενιστέον ἀρρενοβασία ἀρρενογαμέω ἀρρενοειδῶς ἀρρενοκυέω ἀρρενομανής ἀρρενομιξία ἀρρενοπίτης ἀρρενοποιέω ἀρρενοποιός ἀρρενοπρεπής ἀρρενότης ἀρρενοτοκέω ἀρρενοτοκία ἀρρενοτόκιον ἀρρενοτόκος ἀρρενουργός ἀρρενοφανής ἀρρενοφθορία ἀρρενοφθόρος