δνοφώδης δνόψ· δοάν Δοᾶναι Δοάνας δοάσσατο Δόβηρα Δόβηρες Δόβηρος Δοβοῦνοι δόγια δόγμα *δόγμᾱ δογματίας δογματίζω δογματικός δογματισμός δογματιστής δογματογραφέω δογματογράφος δογματοθεσία δογματολογία δογματοποιέω δογματοποιΐα †δοειδές· Δοέλλιος Δόθθα δοθιήν δοθιήνη δοθιηνικόν δοθιηνοειδής δοθιών δοιάζω Δοιάντιον Δοιαντίς Δοίας Δοιδάλσης Δοιδαλσός δοῖδος· δοιδυκίζω δοιδυκοποιός δοιδυκοφόβα δοῖδυξ δοιετής δοιή δοιός *ΔϜοῖος δοιοτόκος δοῖτρον· δοκάζω δοκά δόκαι δόκανα δοκάναι δοκανός δοκάριον δοκευτικῶς δοκεύτρια δοκεύω δοκέω δοκή δόκημα δοκησία δοκησῐδέξιος δοκησίνοος δόκησις δοκησισκοπία δοκησισοφέω δοκησισοφία δοκησίσοφος δοκησίφρων