γώψ Δ δᾶ Δᾶαι †δαάναι· Δαβάσαι Δάβαυσα δαβελός δαβῇ Δαβία Δαβίδ δαβιδικῶς Δαβλεῖς δαβούλ· Δαβρώνας Δάγανα Δαγάσειρα Δαγίσθεος δαγκάνω Δάγκλη δάγκλον δᾶγμα †δάγμνος· δαγμός †δαγνόν· δαγόμενον· Δάγουσα Δάγουτα δᾱγύς Δαγών Δάγωνα δαδαίνειν· Δᾰδάκης Δαδάνης Δάδας Δαδάστανα Δᾳδαφόρια Δᾳδαφόριος δᾳδέλαιον Δᾷδες ἄκρα δαδεῦνται δᾳδηφορέω δᾳδηφόρος Δαδίκαι δᾴδινος δᾳδίον δᾳδίς Δαδόκερτα Δαδοκερτηνός δᾳδοκοπέω δᾳδόομαι δᾳδοσχίστης δᾳδουργέω δᾳδουργός δᾳδουχέω δᾳδουχία δᾳδουχικός δᾳδοῦχος δᾳδοφορέω δᾳδοφόρος δάδυξ δᾱδύσσω δᾳδώδης δᾴδωσις δᾳδῶχορ δαεινόν· δάειρα Δάειρα Δαειρίτης δαείω †δάελον·