βλησείδιον βλῆσθαι βλήσιμος βλῆσις βλησκούνιον βλήσκω βλήσπειν· βλήσσανον βληστάς· βληστρίζω βληστρισμός βλήτειρα βλητέον βλητεύει· βλήτης· βλητιεῖ· βλητικός βλῆτον βλητός βλητρισμός 1 βλῆτρον 2 βλῆτρον βλητρώσας· βληχάζω βληχάομαι βληχάς βληχή βληχηθμός βλήχημα βληχηματώδης βλήχησις βληχητικός βληχητός βλήχιον βλῆχνον βληχρόν βλῆχρον βληχρός βλῆχρος βληχώ βληχώδης βλήχων βληχωνίας βλιαρόν· βλιβρόν· βλίδες· βλίζω βλίκανον· βλικάς βλῑμάζω βλίμασις· βλίμη· βλίνος βλίξ· Βλίσκοι βλισκούνιν βλίσσα· Βλίσσιοι βλίσσω βλιστηρίς βλῐτάς βλῐτάχεα βλίταχος βλῐτομάμμας βλίτον βλιτόνουν· βλίτυξ· βλίτυρι βλιτυρίζομαι βλίτυρον βλιτώδη