ἀκυρολογία ἄκυρος ἀκυρότης ἀκυρόω ἀκυρωσία ἀκυρώσιμος ἀκύρωσις ἀκυρωτέον ἀκύρωτος Ἀκυτανία Ἀκυτανικός Ἀκυτάνιος ἄκυτος Ἀκύτιος Ἄκυτος Ἀκύφας ἀκχάνθαρ· ἀκχημονικά· Ἀκχηνοί ἀκχός· ἀκωδώνιστος ἀκώδωνος ἀκωκή ἀκώλιστος ἄκωλος ἀκώλυτος ἀκώμαστος ἀκωμῳδήτως ἄκων ἀκώνητος Ἀκώνιτες ἀκωνιτής ἄκωνος ἀκώπητος ἄκωπος ἀκώριαι· Ἄκωρις Ἀκωριτικός ἄλ ἄλα Ἄλα ἀλάβα· Ἄλαβα Ἀλαβάγειον Ἀλάβανδα Ἀλαβανδεύς ἀλαβανδικός ἀλαβάνδινον Ἀλάβανδος ἀλαβαρχέω ἀλαβάρχης ἀλᾰβαρχία ἀλαβαστ- ἀλᾰβάστιον ἀλαβαστῖτις Ἀλάβαστρα Ἀλαβαστρίνη Ἀλαβαστρινόν ἀλαβάστρινος ἀλαβάστριον ἀλαβαστρίτης Ἀλαβαστρίτης ἀλαβαστροειδής ἀλᾰβαστροθήκη ἀλάβαστρον ἀλαβαστροπώλης ἀλάβαστρος ἀλᾰβαστροφόρος ἀλαβαστρών