ἄνισχυς ἀνίσχω ἀνίσωμα 1 ἀνίσωσις 2 ἀνίσωσις ἀνισωτέον ἀνιτέον ἀνῑΰζω Ἀνῖχαι ἄνιχθυς ἀνίχνευσις ἀνίχνευτος ἀνιχνεύω ἀνίψᾰλος Ἀνίων ἀνίωτος ἀνιωχμός ἀνκ- ἀνκεμλία ἀνκλίτης ἀνκρέω ἀνκριτήρ Ἄννα Ἀνναῖος ἀννάλιος Ἀννᾶς Ἅννας ἀννέομαι ἀννέφελος ἀννήθιον ἄννηθον ἀννησοειδές ἄννησον ἄννητον Ἄννιβα Ἀννιβαϊκός Ἀννίβας Ἀννίβειος Ἀννιβιακός ἀννιβίζω Ἄννιβοι Ἀννικέρειος Ἀννίκερις ἀννίομαι Ἄννιος ἀννίς ἄννισ- Ἀννίτης Ἀννίχωροι Ἀννίχωρον ἄννον ἀννουάλιος Ἀννουβίων ἀννούμερος Ἄννυχος ἀννωδεῶς· ἄννωμα· Ἄννων ἀννῶνα ἀννωναρχέω ἀννωναταμίας ἀννωνέπαρχος ἀννωνεύομαι ἀννώνη ἀννωνιακός ἀννωνικός ἄννως ἀνοβασία ἈνοδέξιϜος ἀνόδευτος 1 ἀνοδία