δωδεκάφυλλος δωδεκάφῡλος δωδεκαχαλκία δωδεκάχορδος δωδεκάχους δωδεκαχῶς δωδεκάωρος δωδεκέτηρος δωδεκέτης δωδεκέτις δωδεκεύς· δωδεκηΐς δωδεκήμερος δωδεκήρης δωδεκῄς δωδεκίς δωδεκόμφαλος δωδεχ- Δωδώ Δωδών Δώδων Δωδώναθεν Δωδωναῖος Δωδωνεύς Δωδώνη Δωδώνηθε Δωδώνιος Δωδωνίς Δώηγος Δωθαϊμ †δωια· δωκενάριος *Δωκολος δώκω †δῶλα· δωλέγγονος δωλοδομής δῶλος δῶμα Δωμάτηρ δωματικός δωμάτιον Δωματίτης δωμᾰτῖτις δωμᾰτόομαι δωματουργία δωμᾰτοφθορέω δωμάω δωμήματα δώμησις δωμητός δωμητύς δωμήτωρ δωμός δώναξ Δωνατιανοί δωνατικός δωνατίουον Δώνατος Δωνεττῖνοι Δῷοι δωός *Δωπότᾱς Δῶρα δωράκινον δώραξ· δωρεά δωρεαῖος δωρεακός δωρεαστικός Δώρεια