Α 1 ἀ- 2 ἀ- 3 ἀ- ἁ- ἀά ἀάατος Ἀάβ ἀάβακτος ἀάγη ἀᾱγής ἀαδεῖν· ἀαδέν· ἀαδές ἀάζω ἀάθεκτον· ἀάθι· ἀαίνω ἀάκατος· ἀακίδωτος ἀακραγές· ἄακτος *ἀϜαλαλκάνα Ααλαφ ἀάλιον· ἀαλμά †ἀαναίμα· ἄϜαναξ ἀανές· ἀανής ἀάνθα Ἀανῖτις ἄαπτος Ἀαρασσός ἀαρών Ἀαρών Ααρωνίδης ἄᾱς ἀασιφόρος ἀασιφρονία ἀασιφροσύνη ἀασίφρων ἀάσκω ἀασμός ἀάσπετος ἀαστόν· ἀάστονα· ἀάσχετος ἄαται *ἈϜάτας ἀϜατᾶται ἀάτη ἀατήρ 1 ἄᾰτος 2 ἄατος ἀατύλον· ἀάω Ἄβ †ἄβα· 1 ἄβα 2 ἄβα Ἄβα ἄβαγνα· Ἀβαδδων ἀβαδής ἀβάδιστος Ἀβαεῖται Ἀβαεῖτις