Ἐλαφώεις Βαζίς Γεβελέϊζις Ἀρουζίς Βοιβηίς Ἀλῠβηίς Δραγγηίς Ἐλεγηΐς Βρυγηίς Ἐνδηΐς Ἀλθηίς Ἀνθηΐς Γαιηΐς Ἀτρᾰκηίς δωδεκηΐς Ἀλκηΐς ἑλκηΐς· ἀληΐς· Αἰγληίς 1 ἀγεληΐς 2 ἀγεληΐς βᾰσῐληίς Βασιληίς ἀχιλληΐς Αἰοληΐς δῐποληΐς Διομηΐς δρεπᾰνηΐς Ἀριαδνηίς γενηΐς ἑλενηΐς Ἀλαλκομενηΐς Γηρυονηΐς ἀρνηΐς Βῐθῠνηίς Γρυνηίς Ἀφνηίς ἀδωνηίς γρῑπηίς Αἰθιοπηίς Δολοπηΐς Δρυοπηΐς Ἀρηΐς Ἀνδρηΐς ἀθερηίς Βορηΐς Βοκχορηίς ἀντρηίς Ἀστρηΐς Αἰσχρηίς Βρῑσηίς ἀλσηίς ἐλᾰτηΐς Βοττηΐς Βουτηίς Δωτηΐς ἀρχηΐς Γυψηίς Ἄθις ἀγαθίς Ἀσπαλαθίς γλᾶθις Γνᾶθις Ἀσπαθίς Ἔθις Βερηθίς Ἀθθίς Βῆλθις Ἄνθις Ἄβανθις ἀκανθίς