δυσοδμ- ἐμ ἁγεμ- Ἐδέμ ἀδωρηεμ Γεσεμ Δωθαϊμ Ἀδωραίμ Ἀχείμ Ἐλωείμ βαρακηνιμ Αβαριμ Γαριμ- Δελμ- ἀμμ- ἐνμ- ἀγορηνόμ- ἀρμόρο(μ) γλωσσοτομ- ἀρυσμ- ἀξυμ- Δουρδούμ ἀνήθουμ ἀνήσουμ ἀδρεσπόνσουμ Ἐδώμ Ἀβεσσαλώμ 1 ἄν 2 ἄν 3 ἄν ἅν ἀν- ἐλάαν ἀρχιλᾴαν· Γραάν †ἀφηράαν· βάν γράβαν· Βαζιγράβαν †ἀλεβεβᾶν· δίβαν· ἄφαρβαν· Ἀφφαρβᾶν †γᾶν· ἄγαν εἰσάγαν Ἀνδίγαν †ἀσάλγαν· Βέργαν 1 δάν 2 δάν 1 Δάν 2 Δάν Δᾶν ἄδᾱν βλάδαν· Γιδδάν ἀγχιστδαν †ἔνδυδαν· διαρρύδᾱν ἐάν ἐλευσέαν· Ἀζάν Ἀριβαρζάν Γωζάν Διαναθάν Γαιθαν βύτθαν· αἰάν †αἰγωγαίαν· ἀχλιδιᾶν·