γελανδρόν· δένδρον ἐξάερον γέρον δέρον Διὸς ἱερόν Ἀπόλλωνος ἱερόν Ἀπτούχου ἱερόν βούκερον ἀλέρον· δυναμερόν ἀνθήμερον αὐθημερόν αὐτημερόν γανερόν· †βλεόερον· διστά(τρον) ἑκατονστάτρον ἔντερον ἀρχέντερον ἀνθρωπότερον ἐνδωρότερον· ἀκρόπτερον †ἀβριβέστερον· ἀποκηδέστερον †διεκθέστερον· †ἀριηρέστερον· εἰσύστερον ἐκδεύτερον δυσχιδώτερον· ἄψερον δαηρόν· ἄνδηρον Ἔνδηρον ἀνοθηρόν· βριηρόν· ἀσκάληρον αὔληρον †ἀχληρόν· ἄμηρον· †ἀγμηρόν· γλοηρόν γαρηρόν διακλύστηρον ἄχηρον βάθρον διάβαθρον βαλάβαθρον ἀνάβαθρον ἔμβαθρον βλάθρον βάραθρον Βάραθρον Ἀδείσαθρον βέθρον βλέθρον αἰγόλεθρον βέρεθρον δέρεθρον βέτεθρον· ἕλκηθρον δέρκηθρον ἔμβληθρον εἴληθρον ἐγκύκληθρον ἐκκύκληθρον δακτύληθρον ἐγκοίμηθρον γεῖθρον· ἀντίκλ(ε)ιθρον ἀνάκλιθρον