ἔκτοσθεἔκτοσθεν
• Alolema(s): tb. ἔκτοθε, -θεν


A adv.

I local

1 fuera, en o por la parte de fuera c. verb. ‘ser’ (u orac. nom.) o de estado o situación ἐ. δὲ λευκοὶ ὀδόντες ... ἔχον por fuera del casco, había blancos colmillos de jabalí, Il.10.263, ἔ. μὲν γὰρ πάγοι ὀξέες fuera de la isla avistada, hay agudos escollos, Od.5.411, πορφυρᾶ δὲ ἔ. ἡ διφθέρα (ἐστίν) Luc.Merc.Cond.41, c. verb. de acción ἕσσατο δ' ἔ. ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο se puso por fuera la piel de un lobo gris, Il.10.334, ἐ. δέ ... ὀρύξομεν ... τάφρον excavemos por la parte de fuera de la fortificación un foso, Il.7.341, cf. 440, ἔ. διερείδοντες apuntalando por fuera Hld.9.8.5.

2 c. verb. de sentido aquí fuera μή τίς σ' ἔ. νοήσας no sea que alguno viéndote aquí fuera ..., Od.17.278, ἔ. ... Διὸς τέρας ἄλλο φανήτω que aparezca fuera del palacio otro ... portento de Zeus, Od.20.101.

3 de, desde fuera ἔ. ἀναγκάζοντα forzando (el tabique nasal) desde fuera Hp.Art.38
adnom. de fuera, del exterior ref. círculo familiar οὐδ' ἀπ' ἄλλων ἔ. (la curación no proviene) de otros de fuera, de extraños A.Ch.473, (λέγων) ὡς φίλων μὲν ἂν γήμαιμ' ἀπ' ἀνδρῶν, ἔ. δ' οὐ ῥᾳδίως diciendo que podría casarme con (alguna) de la familia, difícilmente con una de fuera del círculo familiar, E.Andr.975, a la mar abierta op. a ‘puerto’ δύο ... ἀκταί, αἵ τε ... σκεπόωσι μέγα κῦμα ἔκτοθεν dos lenguas de tierra que protegen del gran oleaje de fuera, e.d. de la mar abierta, Od.13.100
subst. προσκολλῆσαι ἐς τὸ ἔ. pegarlo a la parte exterior de la nariz desviada, Hp.Art.38, τίς δὲ πόθος τῶν ἔκτοθεν ἐργάτᾳ ἀνδρί; ¿qué añoranza por los ausentes puede tener un hombre trabajador? Theoc.10.9
fil. desde fuera, extrínsecamente οὔτε ... τις αἰτία ... ἔ. φθεῖραι αὐτὸν δυναμένα y no hay ninguna causa que pueda destruirlo (al ἄπειρος αἰών) desde fuera Philol.B 21.

II de modo fuera de sí ἔ. ἐγένετο se puso fuera de sí Hp.Epid.5.85.

B prep. de gen.

I c. sent. local

1 fuera de ref. construcciones, espacio en gener. οὐδ' ἐδύναντο τείχεος ἔ. μίμνειν Il.9.552, (λεῖπε) ἀρνειούς ... ἔκτοθεν αὐλῆς dejó a los carneros fuera del redil, Od.9.239, δόμων ἔ. ἐοῦσα Hes.Th.753, cf. Colluth.372, πυλέων ἔ. ἰόντα Hes.Th.773, cf. 246, πύργων δ' ἔκτοθεν βαλών A.Th.629, ἔ. παλαίστρας Theoc.2.51
de la mar abierta op. a puerto ἰχθύας, οὓς θ' ἁλιῆες ... ἐς αἰγιαλόν ... ἔ. θαλάσσης δικτύῳ ἐξέρυσαν peces que los pescadores arrastraron con red hacia la costa desde la mar abierta Od.22.385.

2 c. verb. de sentido fuera, desde fuera δόμων ἔ. ἀκούων Od.23.148, τήνδε δ' ἔκτοθεν βοᾶν ἔα deja que ésta clame fuera S.El.802.

3 fuera, más allá de c. orac. nom. ἔ. δ' αὐλῆς ... ὄρχατος más allá del patio hay un huerto, Od.7.112, λίμνας τ' ἔκτοθεν αἱ (πόλεις) κατὰ χέρσον ... τοῦδ' ἄνακτος ἄϊον A.Pers.872.

4 lejos de trad. como adj. apartado de ἔ. ἄλλων μνηστήρων Od.1.132, c. otra prep. πρόσθεν δὲ θεῶν ἔ. ἁπάντων Τιτῆνες ναίουσι los titanes viven lejos, apartados de todos los dioses Hes.Th.813.

5 fig. de abstr. neg. lejos, apartado, libre τέρποντ' ... κακῶν ἔ. ἁπάντων Hes.Op.115, cf. Thgn.1121, IUrb.Rom.1146.4 (III d.C.), ἔ. χαλεπῶν ἀχέων Philet.Fr.Poet.3.3.

II ind. ‘exclusión’

1 fuera de, aparte, con excepción ἔ. δὲ τῆς μασχάλης δισσὰ μοῦνά ἐστι χωρία, ἵνα ἄν τις ἐσχάρας θείη fuera del sobaco, sólo hay dos puntos donde se pueden aplicar cauterios Hp.Art.11.70.

2 sin ἔκτοθέν εἰσιν ἐρώτων AP 5.302 (Agath.), ἔκτοθεν ἡβητῆρος sin compañero Nonn.D.11.427.