ἐντύω
• Morfología: [sólo tema de pres.: imperat. 2a pers. sg. ἔντυε AP 10.118; impf. 3a pers. sg. ἔντυ' Pi.O.3.28; para otros temas v. ἐντύνω]


1 preparar, equipar, disponer c. ac. de cosa ἔντυον εὐνήν preparaban el lecho, Od.23.289, ἔντυεν ἵππους enjaezaba los caballos, Il.5.720, fig. μοι Βάκχοιο φιλήδονον ἔντυε νᾶμα AP 10.118.

2 c. suj. abstr. y ac. de pers. impulsar, impeler νιν ... ἔντυ' ἀνάγκα πατρόθεν a él (Heracles) le impulsaba la obligación contraída por su padre Pi.l.c.
c. suj. de una divinidad e inf. instar a ἔντυεν τερπνὰν γάμου κραίνειν τελευτάν Pi.P.9.66, cf. N.9.36.