ἐνταῦθα
• Alolema(s): jón. ἐνθαῦτα Hdt.1.76, 5.72; el. ἐνταῦτα IO 9.10 (VI a.C.), Ar.Th.1001; ἐνθαῦθα Gramm.Pap.1.48 (I d.C.)


A adv. de lugar

I sent. ‘en donde’

1 indic. cercanía al hablante ahí, en ese lugar, a veces tb. aquí ἔν τ' ἐπιάροι ... τοῖ 'νταῦτ' ἐγραμένοι en la sagrada multa ahí, e.e., arriba mencionada, IO l.c., ἐνταῦθα νῦν ὕβριζε ahora sé ahí insolente dice Cratos saliendo tras encadenar a Prometeo, A.Pr.82, cf. Ar.Th.1001, Ach.720, Din.1.102, Ach.Tat.4.7.7, ἐπὶ τοῦ βήματος ἐ. D.6.30, ἐ. κεῖται AP 7.455 (Leon.), cf. Aeschrio SHell.4.2
en correl. c. subord. de lugar ἐ. μὲν ἵν' ἦσαν αὐτοὶ Ar.Pax 204. Aesop.14
c. subst. οἱ ἐ. φίλοι αὐτῶν D.17.21, οἱ ἐ. θεοί BGU 2418.10 (II a.C.), διὰ τοῦ ἐ. ἀρχείου POxy.3477.7 (III d.C.)
subst. ἐπὶ τὰ ἐ. aquí, PMich.Gagos 19 (VI d.C.), SB 9376.3 (VI/VII d.C.)
aquí, en este mundo op. Hades Ὀδυσσεὺς δ' ἔστιν αὖ κἀνταῦθ' ἵνα χρῆν ... αὐτὸν αὐδᾶσθαι νεκρόν S.Ph.429, op. al mundo ideal ταὐτὰ δὲ ἐ. οὐσίαν σημαίνει κἀκεῖ Arist.Metaph.990b34, cf. de An.425a12, Cael.269a31, Simp.in Ph.774.15, op. ἐν ἑτέρῳ κόσμῳ Arist.Cael.277a5
en textos, como anafórico de cercanía aquí, en éste, en el último, en el que se acaba de mencionar ἐ. οὐκ ἔνι ... aquí no consta tras darse lectura al juramento de los heliastas, D.24.151, οὐ ... μόνον ἀναμνῆσαι δεῖν ... περὶ τῶν εἰρημένων ἐ. Anaximen.Rh.1444b27, cf. Ach.Tat.2.14.2, frec. op. ἐκεῖ o ἐκεῖνος: ἐν ἐκείνοις μὲν δεῖ προδιομολογήσασθαι ... ἐ. δὲ καὶ μὴ προδιομολογησάμενοι συγχωροῦσι Arist.APr.50a35, οὔτε γὰρ ἐκεῖ σχῆμα παρὰ τὸ τρίγωνον ἔστι ..., οὔτ' ἐ. ψυχὴ παρὰ τὰς εἰρημένας Arist.de An.414b22.

2 indic. lejanía del hablante allí, en aquel lugar Κροῖσος ... ἀπίκετο τῆς Καππαδοκίης ἐς τὴν Πτερίην ..., ἐνθαῦτα ἐστρατοπεδεύετο Hdt.1.76, ἔστιν πόλις Κάνωβος ...· ἐ. δή σε Ζεὺς ... A.Pr.848, τοῦτ' ἐστὶ φροντιστήριον. ἐ. ἐνοικοῦσ' ἄνδρες ... Ar.Nu.95, cf. Ra.484, ἐ. ἔφασαν τεθνάναι τὸν ἄνδρα dijeron que allí había muerto el hombre Antipho 5.29, cf. Aesop.3.1, Aeschin.3.186, D.47.12, Arist.Ath.3.5, Mnesith.Ath.38.46, SB 10866.3 (III a.C.), Gramm.Pap.l.c.
de textos allí, en él ἐ. ἔνεστιν, αὐτὸς ὡς ἀπόλλυται Ar.Eq.127, cf. Aeschin.1.18.

3 c. valor indef., en correl. c. subord. de lugar allí, en algún lugar μέθες ἐνταῦθ' ὅπου με μή τις ὄψεται S.Tr.800, cf. D.8.43, ὅθεν ἐξέπλευσε τὸ πλοῖον, ἐ. καὶ καταπλεῖν αὐτό D.32.14
en combinación c. otros adv. o partículas ἐ. που por alguna parte οἱ μεμυημένοι ἐ. που παίζουσιν Ar.Ra.319
repetido ἐ. ἢ ἐ. aquí o allí, en una o en otra parte Arist.APo.97a15.

4 fig. en eso, en esa situación, en ese aspecto, en esa cuestión ἐ. γὰρ δὴ καὶ κακὸς φαίνῃ φίλος S.OT 582, τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖσι πᾶν ἐ. ἔνι toda su suerte radica en esto S.OT 598, τούτῳ καὶ ἐ. ἴσως διαφέρω τῶν πολλῶν ἀνθρώπων Pl.Ap.29b, cf. Antipho 5.10, Arist.APo.79a2, οὐ μὴν ἐ. ἕστηκε τὸ πρᾶγμα D.21.102, οὔτ' ἐκεῖ οὔτ' ἐ. γένοιτ' ἂν αἴσθησις ni en un caso ni en otro se produciría la percepción Arist.de An.423b21
aquí, en esto, en este punto, en este razonamiento ἐ. λαβὼν τὸ τί ἦν εἶναι δείκνυσι Arist.APo.92a24, cf. 94b7.

II c. mov., sent. ‘hacia donde’

1 indic. acercamiento al hablante hacia aquí, aquí, a este lugar οὐ γὰρ θεμιτὸν Δωριεῦσι παριέναι ἐ. Hdt.5.72, φέρε δεῦρο ταύτην τὴν ὑδρίαν ..., ἐ. trae aquí ese cántaro, aquí mismo Ar.Ec.739, cf. Ach.725, V.391, ἐ. ἀναβάς And.Myst.23, cf. POxy.150 (VI d.C.).

2 indic. alejamiento del hablante hacia allí, allí, a aquel lugar ἐ. πέμπει τούσδε A.Pers.450, ἐ. συγκατέλθωμεν Aesop.43.2, cf. Ach.Tat.1.1.2
en correl. c. subord. de lugar σ' ... ἐ. πέμψειν ἔνθα μήποθ' ἡλίου φέγγος προσόψει S.El.380, ὅθεν δ' ἕκαστον ἐς τὸ φῶς ἀφίκετο, ἐνταῦθ' ἀπελθεῖν de donde cada elemento vino a la luz, allí retorne E.Supp.533
indic. acercamiento al interlocutor κἀγὼ γὰρ ἐ. ἔρχομαι yo también me pongo ahí Ar.V.153
fig. μηδέ σε δαίμων ἐ. τρέψειε que la divinidad no te vuelva hacia allí, e.e. no te lleve en esa dirección, Il.9.601, ἐπειδὴ ἐ. προελήλυθας puesto que has llegado hasta ahí en el razonamiento, Pl.Tht.187b, μέχρι ... ἐ. ... παρὰ πολλῶν ὁμολογεῖται hasta ahí hay acuerdo entre la mayoría Pl.Cra.412e.

B adv. temp.

1 indic. coincidencia temp. c. el acto de habla ahora, en este momento, inmediatamente ἐ. νυν ζήτει τιν' ἄλλην μηχανήν Ar.V.149, ὅτι δὲ ταῦτ' ἀληθῆ λέγω, ἐ. μέντοι ... ὑμῖν τοὺς μάρτυρας παρέξομαι Aeschin.1.98
en esta ocasión ἐ. μέν ἐστι τἆθλα ... ὑμέτερα ... ἐκεῖ δὲ ... D.2.28
en correl. c. subord. temp. νῦν δ' ἡνίκ' ἄθλων τῶνδ' ὑπερτελὴς ἔφυ, ἐ. ... μάλιστα ταρβήσασ' ἔχω S.Tr.37.

2 indic. coincidencia temp. c. otro hecho entonces, en ese o aquel momento ἐ. ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων A.Pr.204, ἐ. ... πρὸ τοῦ πολέμου Ar.Pax 892, οὐδ' αὖ πω ἐ. ἀπεγράψαντο Antipho 6.44, cf. 5.62, Hdt.1.62, Ath.151b
en correl. c. subord. temp. ὅτ' ἦ κελεύθου τῆσδ' ὁδοιπορῶν πέλας, ἐ. μοι κῆρύξ τε κἀπὶ πωλικῆς ἀνὴρ ... ξυνηντίαζον S.OT 802, cf. Fr.77, Arist.de An.431b9, ἐπειδὴ ... μάχῃ ἐκράτησαν ... φαίνονται δ' οὐδ' ἐ. πάσῃ τῇ δυνάμει χρησάμενοι Th.1.11, cf. Antipho 5.33, D.18.25, Aesop.14, ἐπεὶ ... ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν πρῶτον γήλοφον ... ἐ. ἐπιγίγνονται οἱ βάρβαροι X.An.3.4.25, cf. Cyr.4.5.9
subst. οἱ ἐ. los de aquel tiempo Ath.18f.

3 c. valor consecutivo entonces, por ello Ἰππίεω ... γνώμῃ νικήσαντος ἀνακτᾶσθαι ὀπίσω τὴν τυραννίδα, ἐνθαῦτα ἤγειρον δωτίνας ἐκ τῶν πολίων habiendo prevalecido la opinión de Hipias de que se recobrase la tiranía, entonces reunían donativos de las ciudades Hdt.1.61.

C en uso prep., c. gen.

I local

1 en aquella parte de, en aquel lugar de τῆς ἠπείρου ἐ. Th.1.46, ἐ. τοῦ οὐρανοῦ ἀναστρέφεσθαι ἔνθα ὢν μάλιστ' <ἂν> ἡμᾶς ὠφελοίη dar vueltas en aquel lugar del cielo estando en el cual nos resultaría de mayor provecho el sol, X.Mem.4.3.8.

2 fig. hasta ese punto, a tal punto de ἐ. ... τοῦδ' ἀφικόμην κακοῦ A.Ch.891, ἐ. που ἦμεν τοῦ λόγου Pl.Tht.177c, ὁ γὰρ ἐνταῦθ' ἑαυτὸν τάξας τῆς πολιτείας εἴμ' ἐγώ pues yo soy el que se encargó de ese aspecto de la política D.18.62, τό γε ἐ. τοῦ μύθου γενέσθαι πᾶν Ach.Tat.2.2.3.

II temp. en el momento de, en ese momento de ἐ. ... τῆς ἡλικίας Pl.R.328e.
• Etimología: Metát. át. de ἐνθαῦτα, cf. ἔνθα.