ἐκεῖ
• Alolema(s): jón. κεῖ Archil.247, Herod.1.26, Call.Del.195 (var.); eol. κῆ Sapph.141.1, Inc.Lesb.303.2S (dud.)


I adv. de lugar, indic. lejanía

1 allí, allá c. verb. no de mov.:

a) concr. κῆ δ' ἀμβροσίας μὲν κράτηρ ἐκέκρατ' Sapph.l.c., ἐ. κατέφθιτο A.Pers.319, cf. Ch.714, Eu.81, ὡς ηὐδᾶτ' ἐ. S.OT 940, cf. OC 339, Ζεὺς δ' ἔστ' ἐ. ...; ¿es que allí hay un Zeus? E.Ba.467, ἐ. ποτὲ ἐπὶ στρατιᾶς Pl.Smp.220c, cf. Ar.Au.110, ὅρκους δ' ἐ. ... δότε prestaos juramentos allí fuera de la Acrópolis, Ar.Lys.1185, τοὐκεῖ πέλαγος Pl.Ti.25d, cf. D.1.13, 25, ἐ. μὲν γὰρ οὐ γίγνονται, κάτω δέ allí (en la región celeste) no se producen (ciertos fenómenos), aquí abajo, sí Arist.Mete.341a33, ἔθετο ἐ. τὸν ἄνθρωπον LXX Ge.2.8, cf. 11, 12, ἐ. μέλλει ἀριστᾶν LXX Ge.43.25, ἐ. πρὸς τῷ ὄρει Eu.Marc.5.11, cf. PFay.110.13 (I d.C.)
op. ἐνθάδε: κἀκεῖ κἀνθάδ' ὤν S.Ai.1372, ἐ. που σεμνὸς ἦσθ', οὐκ ἐνθάδε E.Hel.454, cf. Pl.R.451b, op. ἐνταῦθα Arist.Mete.347b31, op. ἔξω: ἔξω μὲν γὰρ ἦν νότος, ἐκεῖ δὲ βορέας fuera soplaba el noto, pero allí (en Acaya) el bóreas Arist.Mete.368b7
en uso adnom. τὴν ... ἐ. ἀρχήν Th.6.83, sólo c. art. πᾶσι τοῖς ἐ. σέβας motivo de admiración para todos los que estaban allí al relatar una escena pasada, S.El.685, ἀνὴρ ἀστῶν μέγιστος τῶν ἐ. S.OT 776, cf. X.HG 1.6.4, Isoc.14.61, Pl.Ti.20a, PRyl.239.9 (III d.C.), τἀκεῖ κατ' οἴκους πάντ' ἐπίστασθαι καλῶς saber bien todo lo de allí, desde casa el viajero gracias a la escritura, E.Fr.578.5, cf. Th.1.36; op. τοὐνθένδε E.Supp.758
en correl. con el adv. relat. ὅπου PEleph.1.14 (IV a.C.), Eu.Io.12.26, Plu.2.122d;

b) ref. a lo que está fuera de la realidad tangible: el Hades ἐ. ἐν ᾍδου κείσομαι E.Hec.418, cf. Pl.Smp.192e
abs., elíptico y euf. allá, en el otro mundo κἀκεῖ δικάζει τἀμπλακήματα y allá (e.d. en el Hades) juzga los pecados A.Supp.230, cf. Ch.359, S.Ai.855, Pl.Phd.64a, tb. op. ἐνθάδε S.Ant.76, E.Med.1073, Ar.Ra.82, Pl.R.427b, en uso adnom. τῶν μεγίστων χθονίων ἐκεῖ τυράννων A.Ch.359, sólo c. art. οἱ ἐ. los que están en el otro mundo, los difuntos, IGLNovae 182.18 (imper.)
ref. a la esfera intelectual en un caso hipotético καλῶς ἐ. ἕξει Pl.Euthd.299b, op. ἐνταῦθα Arist.Metaph.1079a31
en la esfera trascendente, Plot.1.2.7, 2.4.5.

2 allí, allá, hacia allí, hacia allá c. verb. de mov. o que indica direcc., real o fig. ἐ. πλέομεν Hdt.7.147, cf. 1.209, ἐλθὼν δὲ ἐ. πατέρα ... εὑρήσεις Hdt.1.121, οἱ ἐ. καταπεφευγότες Th.3.71, νῦν δ' ἐ. πέμπει Arr.Epict.3.24.113, βλέψον δὲ κἀκεῖ Men.Epit.144, cf. Eu.Matt.2.22, Ep.Rom.15.24, ἵνα ἐ. πέμπω τὰς ἐπιστολάς PMeyer 20.46 (III d.C.), ἐκδραμεῖν ἐ. πρὸς Φίλιππον PFlor.125.7, cf. 133.9 (ambos III d.C.)
c. subst. que implica direcc. o mov. ὁδοῦ ... τῆς ἐ. S.OC 1019, ἡ ἐ. διάβασις Plb.5.101.10.

II adv. de tiempo entonces σὲ κἀκεῖ ... ἐπηυδώμαν S.Ph.395, cf. D.22.38, cf. κηνεῖ, κήνουι, κήνω, τηνεῖ
en aquel caso, en la ocasión πολλὰ καὶ ἐ. ψευσάμενοι habiendo mentido mucho en esa ocasión, IMaced.186.6 (II d.C.).
• Etimología: Formación sobre la partíc. dem. *ke/ki que encontramos en lat. cedo, hic, het. ki-, lituan. šis, etc.