ἐκ
• Alolema(s): ἐξ ante vocal, en inscr. át. ante σ, ξ, ζ, ρ, a veces ante λ; chipr., panf. tb. ante cons. IChS 217.11, 24 (Idalion V a.C.), IPamph.3.19 (IV a.C.); cret. ἐκς ICr.4.72.7.10, 25 (Gortina V a.C.); arg., cret., arcad.-chipr., délf., beoc., tes. ἐς IG 4.492 (Micenas VI a.C.), cret. ICr.App.28A.10 (Lito VI/V a.C.), ICr.4.51.12 (Gortina V a.C.), Schwyzer 656.49 (Tegea IV a.C.), Nym.Kafizin 218b (III a.C.), CID 1.3.1 (V/IV a.C.), Corinn.1(a).3.25, 28, IG 9(2).1228.17 (Falana III a.C.), IThess.1.15.13 (II a.C.), SEG 43.311B.62 (Tesalia II a.C.), SEG 30.541 (Epiro V a.C.), 30.567 (Macedonia IV a.C.); beoc. ἐσς Corinn.1(a).3.34
• Grafía: graf. inscr., pap. ἐγ por asim. ante cons. β, γ, δ, λ, μ, ν, ρ; inscr. át. ἐχ ante χ, φ, θ; locr. ἐ como resto de asim. ἐ(γ) γ- IG 92.718.8 (Calión V a.C.), ἐ(τ) τ- IG 92.717.1 (Calión V a.C.), ἐ(φ) φ- IPArk.28.6 (Figalia III a.C.)
• Morfología: [prep. de gen., de dat. en arcad.chipr., panf.; tb. c. formas c. -θεν y -φι postpuestos; puede ir separada de su rég., a veces postpuesta, gener. acent. en anástrofe]


A indic. ‘lugar desde’ o ‘punto de partida’

I c. verb. de mov. real, fig. o implícito de, desde

1 c. verb. de mov. real:

a) c. gen. de lugar no def. por n. propio: de ext. acuática ἐξ ἁλόθεν ... ὀρσοῦσα θύελλαν Il.21.335, ἐκ ποταμοῦ 'πανέρχομαι del río vuelvo Anacr.40, μόλ' ἀδίαντος ἐξ ἁλός B.17.122, φεύγει ... ἐκ θαλάσσας Lyr.Adesp.81, cf. A.R.4.1365
de ext. terrestre ἦλθες ἐκ περάτων γᾶς Alc.350.1, ἐκ γαίης κατιὼν δεκάτῃ δ' ἐς Τάρταρον ἵκοι Hes.Th.725, τὸν δ' ἐς γᾶς βαλών Corinn.1(a).3.35, ἐλθόντ' ἐκ πάτρας δεῦρ' ἐπὶ συμμαχίαν IG 13.1178 (V a.C.)
de lugar en alto ἐξ ὀχέων ... ἆλτο χαμᾶζε Il.3.29, νέφος ἔρχεται ... αἰθέρος ἐκ δίης Il.16.364, cf. Alc.338.1, Sapph.54, Lyr.Adesp.119.13, A.A.560, Hdt.1.72, κατέβη δὲ Μωυσῆς ἐκ τοῦ ὄρους LXX Ex.19.14, cf. Eu.Matt.17.9
de la base o lugar bajo κιόντες ἐκ πάτου ἐς σκοπιήν yendo del camino trillado a una atalaya, Il.20.137, ἐκ νεάτου πυθμένος ἐς κορυφήν Sol.1.10, χθόνα ... ἐκ πυθμένων ... πνεῦμα κραδαίνοι A.Pr.1046, ἐκ ποδῶν δ' ἄνω ὑπέρχεται σπαραγμὸς εἰς ἄκρον κάρα A.Fr.169
de habitación, construcciones ἐκ δ' ἄγαγε κλισίης Il.1.346, ἐλθόντ' ἐκ θαλάμων Pi.O.7.29, cf. Fr.52u.14, ἰόντ' ... ἐκ δόμων A.Pers.643, cf. S.OT 632, Hdt.1.80, Carm.Pop.2.7, οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἔφευγον And.Myst.36, ἐξελθὼν ἐκ τοῦ ἀβάτου IG 42.121.65, cf. 63 (Epidauro IV a.C.)
de parte del cuerpo ἐκ κόλποιο τροφοῦ θόρε saltó (el niño) del regazo de la nodriza Panyas.8
c. gen. de abstr. μάχης ἐκ νοστήσαντι a él que vuelve de la batalla, Il.17.207, φεύγειν ἐκ πολέμοιο Il.7.119, cf. Pi.I.7.10, Lyr.Alex.Adesp.SHell.992.3, ἦλθες ... ἐξ ἀγλαῶν ἀέθλων Pi.P.5.52, cf. N.6.12, ἄνδρ' ἐκ θανάτου κομίσαι Pi.P.3.56, en locuciones frec. trad. como adv. κιχάνει δ' ἐξ ἀελπτίης φόβος inesperadamente le alcanza el miedo Archil.163.3, ἐξ ἀδοκή[τω Sapph.16.32, cf. Gal.1.98, ἐπισπόμενοι ἐξ ἐναντίης atacando de frente Hdt.8.7, ἐκ ... τῆς ἰθέης στρατὸν ... πέμπειν enviar abiertamente un ejército Hdt.3.127, ἐκ ταχείας ... ᾄσσεις S.Tr.395;

b) c. gen. de lugar def. por n. propio ἐκ Πύλου ἐλθὼν τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης Il.1.269, cf. Tyrt.4.9, ἄγοισ' ... Θήβας ἐξ ἱέρας Sapph.44.6, ἐπέπλων ... ἐς Εὔβοιαν ἐξ Αὐλίδος Hes.Op.651, cf. Mimn.11.2, Pi.O.9.68, ἵκετ' ἐκ Πυθῶνος Pi.O.6.48, ἐξ Ὠκεανοῦ φέρομεν ... ἐννάλιον δόρυ Pi.P.4.26, cf. B.Fr.4.50, Hdt.1.22, 24, 165, ἐξ Ἰλίου ... ναυστολῶ S.Ph.245, cf. Ar.Pax 274, E.Cyc.107, ἦλθον ἐξ Ἐφέσου X.An.2.2.6, ἐκ Παγᾶν ἀγαγὼν διὰ Βοιωτῶν ἐς Ἀθήνας IG 13.1353.5 (V a.C.), ἐκ Τυλί[σ Κνσόνδ]ε ICr.1.8.4a.12 (Cnoso V a.C.), ἐ(γ) Ναυπάκτο IG 92(1).718.8 (Calión V a.C.), ἃ ἀπέστειλεν ... ἐγ Ῥόδου PRyl.554.5 (III a.C.), cf. UPZ 42.29 (II a.C.);

c) c. elipsis del gen. de lugar: c. gen. de pers. o dios de, de la casa de, de la morada de c. n. propio οὐ γὰρ ἔτ' αὖτις νίσομαι ἐξ Ἀΐδαο Il.23.76, cf. 3.428, 5.409, Od.11.625, ἄγετ' ἐκ Νή[ρ]ηος ἔλων ... πάρθενον ... ἐς δόμον Alc.42.7, cf. E.IA 770, ἐκ Πατροκλέους ἔρχομαι vengo de casa de Patrocles Ar.Pl.84
c. gen. de pers. en plu. de, desde, del país, ciudad, nación de ἡγεῖτο ... ἐξ Ἐνετῶν Il.2.852, οἴκαδ' ἱκέσθαι ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν llegar a casa de regreso de los enemigos, Il.24.288, ἐξ Αἰθιόπων ἀνιών Od.5.282, εἰλήλουθεν ἐκ τῶν ἀνθρώπων ha vuelto de un pueblo de donde nadie pensó que volviera Od.3.319, γυναῖκες, ἃς ἐκ βαρβάρων ἐκόμισα E.Ba.56, cf. Hdt.2.50, ἐκ τῶν Περσέων e.d. de Persia Hdt.1.108, cf. 3.70, X.Cyr.6.2.9, adnom. ἢν δὲ συνέλθωσ' αἱ γυναῖκες ἐνθάδε, αἵ τ' ἐκ Βοιωτῶν αἵ τε Πελοποννησίων ἡμεῖς τε Ar.Lys.40.

2 c. verb. que indic. actividades sensoriales o intelectuales, para señalar la proc.:

a) c. verb. que denotan ‘visión’ o su falta: c. gen. de lugar ἐξ Ἴδης καθορῶν mirando desde el Ida, Il.11.337, cf. 6.257, Od.5.283, 9.407, εἰσεῖδε ... στᾶσ' ἐξ Οὐλύμποιο Il.14.154, ἐκ γᾶς χρῆ προΐδην πλόον Alc.249.6, cf. Carm.Conu.8.1, Stesich.42
c. or. nominal τηλεφανὴς ἐκ ποντόφιν ἀνδράσιν εἴη Od.24.83
c. gen. de pers. o colect. ἐκ τῶν Θρηίκων ἠφανίσθη Hdt.4.95, (πόλις) ἠφα]νισμένη ἐξ ἀνθρώπων Hyp.Epit.17, ἐπιφοιτήσειν γὰρ κατασκόπους ἐξ Ἁρπάγου ἐποψομένους que vendrían espías a vigilar de parte de Harpago Hdt.1.112, (λάλλαι) ἰνδάλλοντο ἐκ βυθοῦ los guijarros se veían desde el fondo Theoc.22.40, adnom. ἁνὴρ ἄφαντος ἐξ Ἀχαιϊκοῦ στρατοῦ el hombre ha desaparecido del ejército de los aqueos A.A.624
c. gen. de adj. subst., trad. como adv. τὸν δ' ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδών viéndole de cerca, Il.24.352, ἐκ τοῦ ἐμφανέος abiertamente Hdt.3.150, ἐκ τοῦ φανεροῦ con claridad Th.4.106, cf. 6.73, ἐκ προδήλου con claridad S.El.1429
para designar la orientación desde donde se muestra algo φανέντες ... χερὸς ἐκ δορυπάλτου apareciendo por el lado de la mano que blande la lanza A.A.117, ἐξ ἀριστερᾶς τάχ' ἂν ἴδοις podrías ver por la izquierda S.Ph.20;

b) para indic. la procedencia de la voz y el sonido, frec. c. gen. de animados o asim.: μετέειπεν ... αὐτόθεν ἐξ ἕδρης Il.19.77, ἢν ... ὄσσαν ἀκούσῃς ἐκ Διός Od.1.283, ῥέει αὐδὴ ἐκ στομάτων Hes.Th.40, μέγαν ἐκ θυμοῦ κλάζοντες ἄρη A.A.48, οὐδὲν ἐκ σαυτῆς λέγεις S.El.344, ἡ ... γραφὴ ἐκ προσώπου τοῦ θεοῦ λέγουσα diciendo la Escritura en palabras del propio Dios Ath.Al.Gent.34
del canto γᾶρυν ἐκ στηθέων χέων B.5.15, cf. Lyr.Adesp.35.2
frec. de la actividad oracular δῶκ' Εὐωνούμοι τριπόδων ἐσς ἱῶν [χρε]ισμὼς ἐνέπειν concedió a Evónimo el don de pronunciar oráculos desde sus trípodes Corinn.1(a).3.34, cf. Pi.O.7.32, Ar.Pl.9
sonidos no humanos ἄχει δ' ἐκ πετάλων ... τέττιξ Alc.347.3, γνάθων ἐκ πολιᾶν φθεγγομένας Lyr.Adesp.47.2, ἀδύτων ... ἐκ μέσων ἐφθέγξατο E.Andr.1147;

c) desde un punto de vista interiorizado y fig.: ref. al sentimiento ἐκ θυμοῦ φίλεον le amaba de corazón, Il.9.343, cf. Bio Fr.9.2, PMich.757.12 (III/IV d.C.), δακρυχέων ἐκ φρενός A.Th.919, ἀσπάσασθαι ἐκ τῆς ψυχῆς X.Oec.10.4
ref. al conocimiento Νέστορα ... ἐξ ἐπέων ... γινώσκομεν Pi.P.3.113, ἐξ ὀμμάτων δ' ὀρθῶν δὲ κἀξ ὀρθῆς φρενός con recta mirada y juicio S.OT 528, μάθ' ἐξ ἐμοῦ S.El.352, cf. Hdt.8.80, X.An.7.7.43, Eu.Matt.12.33, ἐκ βιβλίου τινός, ... ἀναγιγνώσκοντος Pl.Phd.97b, ἐκ τοῦ πλοίου διδάσκειν enseñar desde el barco, Eu.Luc.5.3, cf. Ep.Rom.6.17
en uso pregnante ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦ llamé a los hijos (de Israel para que vinieran) de Egipto LXX Os.11.1, cf. Eu.Matt.2.15.

3 c. verb. que sign. ‘colgar’, ‘tender’, ‘sujetar’ σειρὴν ... ἐξ οὐρανόθεν κρεμάσαντες Il.8.19, (ἶριν) τανύσσῃ ... ἐξ οὐρανόθεν Il.17.548, ἐξ ἄκρης πόλιος Διὶ χεῖρας ἀνάσχειν tender las manos a Zeus desde la acrópolis, Il.6.257, μαχαίρας εἶχον ... ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων Il.18.598, cf. 5.262, ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα Od.8.67, cf. 12.51, Κύπρις ἐκ λεπάδνων ... [κ]ατέδησεν ἵππους Anacr.60.7, ἐκ ναὸς ἀπεσκίμφθαι δύ' ἄγκυραι Pi.O.6.101, ἐκ τῶνδ' ... ἀπάγξασθαι θεῶν colgar(me) de (las imágenes de) estos dioses A.Supp.465, φιάλας ἐκ τῶν ζωστήρων φορέειν Hdt.4.10, cf. S.Ai.1030, ἐκ δ' ἐπικράνων κόμας ... καθεῖναι del capitel pendían cabellos E.IT 51
fig. τοῦ δ' ἐκ Φαιήκων ἔχεται κάρτος de él depende la fuerza de los feacios, Od.6.197, cf. 11.346, Pi.O.6.74, γένεα ... ἐξ ὧν ... πάντες ἀρτεάται Πέρσαι tribus de las que dependen todos los persas Hdt.1.125.

4 c. subst. y esp. pron. en dependencia de verbo de ‘mov. hacia’ en una constr. elípt. que indica la procedencia οἱ ἐκ τῶν νήσων κακουργοί los malhechores de las islas Th.1.8, ἐκδιδράσκουσιν οἱ ἐκ τῶν Ὀρνεῶν Th.6.7, οἱ ἐκ τοῦ πεδίου ... ἔθεον πρὸς τοὺς παρατεταγμένους los soldados (que estaban en la llanura) corrían desde la llanura hacia los que estaban formados contra ellos X.An.4.6.25.

II c. verb. indic. contacto o su pérdida de

1 c. verb. indic. ‘tirar’, ‘lanzar’, esp. ref. a las manos o asim. ἐκ δέ μοι ἔγχος ἠΐχθη παλάμηφιν Il.3.367, μὴ βάλῃ φοίνικας ἐκ χειρῶν ἱμάντας Simon.12, προΐει ... ἐκ χειρῶν ὀϊστόν B.5.82, cf. 9.35, Tim.15.165, 236, A.Eu.779, 809, βέλος ἐκ ... φαρέτρας ὀρνύμενον Pi.P.4.91.

2 c. verb. o frases c. sign. de ‘dar’, ‘tomar’, verba accipiendi c. gen. de pers. o asim. ὥς κεν ... δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ Il.24.76, ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο Il.9.344, cf. B.11.36, δόμεν δὲ τὸ κλεῦϙος ἐς τ μόρ ὄπω κα λῆι ἐλέσθαι darle el mosto de la parte (del viñedo) de la que él quiera cogerlo, ICr.App.28A.15 (Lito VI/V a.C.), ἐκ τᾶς ὁδ λhαβν λίθον CEG 451 (Egina V a.C.), α[ἰ] κ' ἐκς ἀγορᾶς πριάμενος δλον si habiendo adquirido un esclavo del mercado, ICr.4.72.7.10 (Gortina V a.C.), ὅταν ἐκ χερῶν θεοὶ θυσίαν δέχωνται cuando de tus manos los dioses reciban las ofrendas A.Th.700, ἐξ ἐμοῦ τυχεῖν S.Ant.665, ἐκ ναοῦ ... λαβεῖν ἄγαλμα E.IT 111, cf. Ar.Au.111, ἐξ ἁπάντων ... τιμὰς ἔχειν recibir los honores de todos E.Ba.208
trad. como adv. ἐξ εὐμενῶν στέρνων δέχεσθαι recibir benevolentemente S.OC 486
reforzando el gen. ‘del miembro tocado’ ἐκ χειρὸς ἄγοισα Bio Fr.10.2, λαμβάνεταί με ἐκ τῆς οὐρᾶς me coge de la cola Luc.Asin.23, κάθου ἐκ δεξιῶν μου LXX Ps.109.1
c. sign. gener. de ‘obtener’ ἐξ ἱερῶν ἀέθλων ... δόξαν φέρειν Pi.O.8.64, ταῦτα δὲ ἐξευρεῖν ἐκ τῶν ἄστρων ἔλεγον decían que esto lo obtenían de los astros Hdt.2.4, ἐκ τῶν πόνων τὰς ἀρετὰς κτᾶσθαι lograr éxitos de trabajos Th.1.123, αἰρεῖν ... ἐκ τοῦ κόσμου Eu.Io.17.15, τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου a los vencedores de la bestia e.d. a los que obtienen la victoria sobre la bestia, Apoc.15.2, βούλομαι ὠνήσασθαι ἐκ τῶν εἰς πρᾶσιν ὑπερκειμένων PAmh.97.5 (II d.C.).

3 c. verb. y frases ref. a la manutención: esp. sign. ‘beber’, c. gen. del recipiente ἐκ κεράμων μέθυ πίνετο Il.9.469, cf. Hippon.21, 22, Pi.Fr.166.4, X.Cyr.5.3.3, Eu.Matt.26.27
de la manutención en gener., c. gen. indic. su proc. σῖτ' εἴη δημοσίων κτεάνων ἐκ πόλιος tenga alimentos a cargo de los fondos públicos de la ciudad Xenoph.2.9, βίον ἀνδράσιν ... ἐκ πεδίων ἔδοσαν concedieron a los hombres el que vivieran de los campos Pi.N.6.10, ἐκ οὗ (θυσιαστερίου) φαγεῖν Ep.Hebr.13.10, χορτασθῆναι ἐκ τῶν κερατίων Eu.Luc.15.16
adnom. ἄριστον καρὶς ἐκ συκῆς φύλλου lo mejor es el camarón (comido) de una hoja de higuera Anan.5.2
fig. ἐκ Σαπφῶς τόδ' ἀμελγόμενος μέλι de la poesía Lyr.Adesp.61.

4 c. verb. sign. ‘salir’, ‘brotar’, ‘verter’ esp. fluidos δαῖέ οἱ ἐκ κόρυθος ... πῦρ Il.5.4, ἐκ πέτρης καταλείβεται (ὕδωρ) Hes.Th.786, cf. 792, βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ... νᾶσος Pi.O.7.69, ἐκ χρυσηλάτων τευχέων χερὶ σπείρουσαν ... δρόσον E.Andr.166
c. verb. sign. ‘crecer’ τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ... πεφύκει de la cabeza le había crecido una cuerna a una cabra montés Il.4.109, ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ γαίης un árbol surgió de la tierra, Od.6.167, cf. Hes.Th.828, Pi.P.1.22, 3.36, B.5.141, τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα Hp.VM 3, adnom. πλοκάμους ... ἐκ κραάτος ἀθανάτοιο Il.14.177
fig. φύτευέ οἱ θάνατον ἐκ λόχου Πελίαο παῖς Pi.N.4.60
c. verb. de sign. contrario a los anteriores, como ‘caer’, ‘arrancar’, ‘quitar’, ‘destruir’ ἐκ ῥιζέων ἐριποῦσα al desgajarse (un olmo) de sus raíces, Il.21.243, cf. LXX Ib.28.9, θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται Eu.Luc.21.18, ἀφήρπασεν ἐγ βροτῶν MAMA 3.556.3 (Córico, crist.), δύσνιπτος ἐκ δέλτου γραφή escritura difícil de borrar de la tablilla S.Tr.683
fig. ἐκ θυμοῦ πεσέειν decaer de tu voluntad, e.d. perder tu favor, Il.23.595.

5 c. verb. sign. ‘apartamiento’ o ‘liberación’, c. gen. de abstr. de, en plu. de, de estar entre c. σῴζω: ἐκ θανάτοιο σαώσαι Od.4.753, cf. Pi.P.4.161, en dedicatorias en acción de gracias σωθεὶς ἐκ πολλῶν καὶ μεγάλων κινδύνων ID 2119.2, cf. 2433 (ambas heleníst.), (σωθείς) ἐκ Τρογοδυτῶν salvado de los trog(l)oditas, El Kanaïs 3, cf. 13.4, 18.2 (todas ptol.), σωθεὶς ἐκ πελ(άγ)ους El Kanaïs 42.3 (ptol.)
c. λύω y asim.: χαλέπαν δὲ λῦσον ἐκ μερίμναν Sapph.1.25, cf. Pi.O.4.20, ἐκ δὲ τῶν[δ]ε μόχθων ... φύγας ῥ[ύεσθε Alc.129.12, εὐρύσαο δ' ἐκ πόνων Alc.350.4, οὐ ... λύσις ἐκ πόνων γένοιτ' οὐδαμὰ τῶνδε Anacr.29, ἐκ τούτων ... ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο Pi.P.12.18
gener. ἐκ κακῶν ἄνδρας ὀρθοῦσιν levantan a los hombres de estar entre males Archil.207.1, πολεμίων καμάτων ἐξ ἀμαχάνων διὰ τέαν δύναμιν δρακεῖσ' ἀσφαλές Pi.P.2.19, cf. A.Pr.872, παῦσον ἐκ κακῶν ἐμέ S.El.987, cf. Ant.437, μηδέ σ' ἐκ γόων ... ἀπαλλάξειαν S.El.291, ἐλευθεροῦντες ἐκ δρασμῶν πόδα E.HF 1010, τίς εἰς ἀναπαύλας ἐκ κακῶν καὶ πραγμάτων; ¿quién (llega) al reposo, de estar entre males y molestias? Ar.Ra.185, cf. LXX Si.51.2, 1Ep.Petr.1.18.

6 c. verb. c. sign. de ‘levantar(se)’, c. gen. de lugar ἐξ ἕδρας ἀνίστατε S.Ai.788, ἕρποντ' ἐξ εὐνῆς Ar.V.552
de abstr. indic. una situación o estado del que se sale ἔγρετο δ' ἐξ ὕπνου Il.2.41, cf. S.Ph.277, Ep.Rom.2.21, ἐκ τῆς νούσου ἀνέστη Hdt.1.22, ἀνίσταντο ὥσπερ ἐκ φαρμακοποσίας X.An.4.8.21, cf. Arist.HA 537a18, Arr.Epict.2.20.15, ἀνανήφειν ἐκ τῆς διαβόλου παγίδος 2Ti.2.26, c. gen. plu. ἀνάστασις ἐκ νεκρῶν Eu.Luc.20.35, cf. Act.Ap.17.31.

III c. gen. separat. de, fuera de, lejos de

a) c. verb. de mov. Ἕκτορα δ' ἐκ βελέων ὕπαγε Il.11.163, χάζετο δ' ἐκ βελέων Il.16.122, ἐκ δ' ἀγγέων ἐλάσειας ἀράχνια Hes.Op.475, εἴκουσ' ἐκ χώρης se apartan del sitio, ceden el sitio Tyrt.8.42, παῖδ' ἐκ νεκροῦ ἅρπασε sacó al niño del cadáver Pi.P.3.43, ἐκ δὲ χρημάτων φεύγων exiliado lejos de sus bienes A.Ch.135, τὰς ἐξ ἐρατῶν ἐφόβησε<ν> ... μελάθρων las hizo huir de los amables palacios Hera a las hijas de Preto, B.11.43, cf. Ar.Nu.33, τὸν <Ϝ>οῖνον μ φάρεν ἐς τοῦ δρόμου no sacar vino fuera del estadio, CID 1.3.1 (V/IV a.C.), ἐκ τῆς θέρμης ἀπαλλάσσονται Hp.VM 17, ἐξ ἠθέων τὸν ἥλιον ἀνατεῖλαι (dicen) que el sol había salido fuera de sus lugares habituales Hdt.2.142, κόμιζε ... ἐξ ὀμμάτων γυναῖκα aparta a esa mujer lejos de mis ojos E.Alc.1064, ἔταμ' ἐκ κελεόντων Theoc.18.34, θέουσιν ἐκ τῶν ἄλλων ἵππων corren lejos de los otros caballos Arist.HA 572a15, τερεῖν αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ Eu.Io.17.15, cf. Eu.Matt.13.49;

b) c. verb. de situación ἐχώμεθα δηϊοτῆτος ἐκ βελέων Il.14.130, ἐκ καπνοῦ κατέθηκ' (τεύχεα) Od.19.7, δικάζεις ἐκ πόλεως φυγὴν ἐμοί A.A.1412, καθήμεθ' ἄκρων ἐκ πάγων ὑπήνεμοι S.Ant.411
adnom. ἐγὼν ἐκ πατρίδος yo estoy fuera de mi patria, Od.15.272, μ' ἐξ ὁδοῦ πόδα κρύψον κατ' ἄλσος (conduciendo) mi paso fuera del camino escóndeme en un bosquecillo S.OC 113.

IV como refuerzo de un ‘partitivo’

1 oponiendo def. (frec. numeral) a indef. de, de entre: c. numerales y gen. pron. ἐκ πολέων πίσυρας συναείρεται ἵππους de muchos selecciona cuatro caballos, Il.15.680, μία δ' ἐ[κ πασᾶ]ν πρόκειται B.14.8, cf. Ar.Au.16, μοῦνος ἐκ ἁπάντων Hdt.5.87, ἐκ τούτων εἷς Hdt.2.46, ἕνα γενόμενον ἐκ πολλῶν Pl.R.443e, χιλιάδες ἐκ πάσης φυλῆς Apoc.7.4, πινάκια ... ἐξ αὐτῶν ὠτάρια ἔχοντα δ BGU 781.3.18 (I/II d.C., cf. BL 8.33), δύο ... ἐξ ὧν ... ἓν ἐξ αὐτῶν POxy.117.15 (II/III d.C.), redundante εἷς τῶν ἐκ τῶν φίλων σου LXX Id.15.2B
adnom., inversamente ἐς πεντείκο[ντα] κρατερῶν ὁμήμων πέρ[οχο]ς προφάτας excelso profeta de entre cincuenta poderosos parientes Corinn.1(a).3.28, cf. LXX De.18.15
no op. numeral οὐ γὰρ πεδέχῃς βρόδων τῶν ἐκ Πιερίας no participas de las rosas de Pieria e.d. no tienes el don de la poesía Sapph.55.2, c. gen. de pron. indef. ἐμοὶ ἐκ πασέων ... Ζεὺς ἄλγε' ἔδωκεν Il.18.431, cf. 432, κῦδος ἄροιο ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Ἀλεξάνδρῳ Il.4.96, cf. Pi.Fr.104b.1, Choeril.22.25, IG 13.1330.13 (V a.C.), ἐκ πάντων σφεας προκρίνας Ἑλλήνων Hdt.1.70, κεῖναι γὰρ ἐξ ἀλλᾶν ὁδὸν ἁγεμονεῦσαι ταύταν ἐπίστανται Pi.O.6.25, P.8.52, cf. S.Ant.1137, Tr.734, E.Alc.264, τοῦτο ἐκ τῆς ἁπάσης φύσεως ἐνυπάρχει τοῖς ἐμψύχοις Arist.Pol.1254a31.

2 expr. la pertenencia a una clase, grupo o nación de, procedente de ἐκ Μουσέων καὶ ... Ἀπόλλωνος ἄνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν Hes.Th.94, Pi.P.4.176, ἐκ τῶν δυναμένων εἶναι Pl.Grg.525e, οἱ ἐξ ὑμῶν los miembros de vuestro colegio sacerdotal PTeb.59.5, cf. COrd.Ptol.71.16 (ambos I a.C.), τῶν ἐκ τῆς σῆς οἰκίας PTeb.54.4 (I a.C.), ἐκ τῶν ἄνω εἰμί Eu.Io.8.23, ἐξ Ἑβραίων Ep.Phil.3.5, οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοι υἱοί εἰσιν Ἀβραάμ Ep.Gal.3.7.

V indic. generación, esp. c. εἰμί o asim.

1 c. suj. animado y gen. ‘de origen’, tb. c. formas en -θεν y -φι de, hijo de, descendiente de

a) c. εἰμί y γίγνομαι: ἐκ τοῦ φημι γενέσθαι Il.6.206, φασί σε ... μητρὸς δ' ἐκ Θέτιδος (εἶναι) Il.20.207, ἐκ Χάεος δ' Ἔρεβός τε ... καὶ Νὺξ ἐγένοντο Hes.Th.123, cf. 336, ἐκ δὲ Τυφωέος ἔστ' ἀνέμων μένος Hes.Th.869, ἔσλων ἔοντες ἐκ τοκήων Alc.72.13, cf. Simon.18.2, A.A.1523, ἐκ κεφαλῆς ... γείνατ' Ἀθήνην Hes.Th.924, ἐκ δούλης ... γεγονότες καὶ Ἡρακλέος Hdt.1.7, (ἴοντι) υἰέες ἐκς ἀδελπιν ICr.4.72.7.25 (Gortina V a.C.), οἴ κ' ἠβίντι κἠς τ α[ὐτ] πατρὸς ἴντι si son mayores de edad y nacidos del mismo padre, ICr.4.51.12 (Gortina V a.C.), (ἐρωτῇ) ἦ οὐκ ἔστι ἐξ αὐτοῦ τὸ παιδάριον SIG 1163, cf. 1160.3 (ambas Dodona IV/III a.C.), I.AI 1.191
op. ἀπό, indic. descendencia inmediata τοὺς μὲν ἀπὸ θεῶν, τοὺς δ' ἐξ αὐτῶν τῶν θεῶν γεγονότας Isoc.12.81;

b) c. otros verb. y frases c. sign. de ‘engendrar’, ‘nacer’ τὸν ... ἐξ Αἰσύμηθεν ... τέκε μήτηρ Il.8.304, νύμφαι, ταὶς Δίος ἐξ αἰγιόχω φαῖσι τετυχμέναις Alc.343, ὡς λόγος ἐκ πατέρων ὄρωρε según el relato que viene de nuestros padres Alc.339, κυέουσαν ... ἐκ τοῦ προτέρου ἀνδρός Hdt.6.68, cf. Is.3.15, τίκτειν ἐκ συνδυασμοῦ engendrar por copulación Arist.HA 537b28, τεκνοποιεῖσθαι ἐξ ἄλλης γυναικός PEleph.1.9 (IV a.C.), cf. PTor.Choachiti 3.10 (II a.C.), PFay.28.9 (II d.C.), Ep.Rom.9.10, ἐν γαστρὶ ἔχειν ἐκ πνεύματος ἁγίου Eu.Matt.1.18, τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν Eu.Io.3.6, ὁ υἱὸς ἐκ θελήματος τοῦ πατρὸς ἐγενήθη Origenes Princ.4.4.1 (p.349.11);

c) c. or. nominal c. γένος o asim. ἐκ θεόφιν γένος ἦεν Il.23.347, ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί Il.5.896, οἳ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέθλης Il.19.111, γένος δ' ἦν ἐκ ποταμοῖο Il.5.544, ἐκ τῆς γὰρ γένος ἐστὶ γυναικῶν de ella procede la raza de las mujeres Hes.Th.590, cf. Op.145;

d) adnom. hijo, pariente, descendiente de οἵ γε μὲν ἐκ θεόφιν γενεή de los vientos, Hes.Th.871, Ἀτρέος ... πάις ἐκ π[ατρό]ς Ibyc.1(a).22, τὴν δ' ἐξ ἀλιτρῆς ... ἀλώπεκος Semon.8.7, cf. 12, 27, 50, 71, 83, πατρόθεν ἐκ Διὸς εὔχονται se glorían de descender de Zeus por parte de padre Pi.O.7.23, cf. 91, etc., τοῖς ἐς τᾶν Φαλανναιᾶν a los nacidos de mujeres de Falana (sc. casadas con extranjeros) IG 9(2).1228.17 (Falana III a.C.), οὐδεὶς θυγατέρα ἐθέλει ... ἄγεσθαι ἐξ αὐτῶν ninguno quiere casarse con la hija de uno de ellos Hdt.2.47, cf. 6.130, ὦ παῖ πατρὸς ἐξ Ἀχιλλέως S.Ph.260, κάκιστε κἀκ κακῶν E.Andr.590, cf. Pl.Phdr.246a, τὸν ἐξ ἐμῆς μητρός S.Ant.466, ἐκ τούτου δ' ἐγώ de ése (nací) yo Ar.Ach.50, ὑπάρχων θεὸς ἐκ θεοῦ καὶ θεᾶς OGI 90.10 (Roseta II a.C.), IKomm.Kult.A 3 (I a.C.), ἐγ μητρὸς Σοήριος nacido de Soeris, PThmouis 1.159.21 (II d.C.);

e) frente a la fórmula patron. sin prep., tal vez liberto de Πρατόνικος ἐξ Περφίλας, Νικοκλῆς ἐκ Τυνδάρους IG 5(1).209.22, 24 (Esparta I d.C.), cf. 212.46, 58 (Esparta I a.C.);

f) trad. de lat. ex ἐξ ἐπάρχων λεγιῶνος IGR 4.266 (Misia, imper.), ὁ ἐκ στρατηγῶν καὶ ὑπάτων el ex-general y ex-cónsul Ast.Am.Hom.4.9.2;

g) trad. de lat. ab ἐξ ἐπιστολῆς trad. de lat. ab epistulis, OGI 543.11 (Ancira II d.C.).

2 de, procedente de c. suj. en gener. de animados y gen. de lugar ἐκ Σιδῶνος ... εὔχομαι εἶναι Od.15.425, ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί Od.15.267, cf. A.Ch.674, ἐς πόλιος ἰκέτας ἔγεντο IG 4.492 (Micenas VI a.C.), ἐκ τῶν Ἀθηνῶν μ' ἡ τεκοῦσ' εἴη γυνή E.Io 671, cf. Th.1.25
adnom. χὀ μὲν Ἀχαιός, ὁ δ' ἐξ Ἄργεος CEG 380.6 (Olimpia V a.C.), h]ρακλέος ἐς Θεσπίας SEG 30.541 (Epiro V a.C.), Ἀστιούνειος ... ἐς Λαρίσας SEG 30.567 (Macedonia IV a.C.), ἔγημα Μεγακλέους ... ἀδελφιδὴν ... ἐξ ἄστεως me casé con la sobrina de Megacles, (señorita) de ciudad Ar.Nu.47, οἱ ἐκ Πειραιέως Isoc.16.46, οἱ ἐκ τῆς Ἀσίας Isoc.4.82, οἱ ἐκ τῆς κώμης [β]ασιλικοὶ γεωργοί PTeb.26.15 (II a.C.), ἐκ Ναζαρέτ Eu.Io.1.46
c. suj. no animados τυρὸς ἐξ Ἀχαιΐης Semon.21.2, cf. Hippon.123
indic. situación o rel. más circunstancial y pregnante, adnom. οἱ ἐκ τῶν πεντηκοντέρων los (tripulantes) de las penteconteras Hdt.7.184, τοὺς οὐκ ἀνελομένους τοὺς ἐκ τῆς ναυμαχίας (κρίνειν) juzgar a los que no recogieron a los (náufragos) de la batalla naval Pl.Ap.32b, εἰς ὅσον τά τ' ἐκ νεὼς στείλωσι ναῦται mientras los marineros preparan los aparejos de la nave S.Ph.1076, ἁρπασόμενοι τὰ ἐκ τῶν οἰκιῶν saqueando lo de las casas X.Cyr.7.2.5, cf. D.18.169, Eu.Matt.24.17, ἡ βουλὴ ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου el Areópago Aeschin.1.82, ἄλλοι τῶν ἐκ τοῦ Σαραπιείου καὶ ἕτεροι τῶν ἐκ τοῦ Ἀσκληπιείου UPZ 42.32 (II a.C.), οἱ ἐκ τοῦ Περιπάτου los peripatéticos Luc.Pisc.43, ὁ ἐξ Ἀκαδημίας el académico Ath.34b, ὁ πατὴρ [ὁ] ἐξ οὐρανοῦ Eu.Luc.11.13, οἱ ἐκ φιλοσοφίας los que proceden de la filosofía Arist.Pol.1341b28, οἱ ἐξ ἐριθείας los intrigantes, Ep.Rom.2.8.

3 c. gen. de animado y c. suj. de cosa o abstr. procedente o proveniente de, que emana de entendido casi como ‘pertenencia’ o como reforzamiento del gen. ‘de autor’:

a) c. εἰμί, γίγνομαι c. gen. de pers. y personif., esp. divinidad ὄναρ ἐκ Διὸς ἐστιν el sueño es (algo que proviene) de Zeus, Il.1.63, τιμὴ δ' ἐκ Διός ἐστι Il.2.197, cf. Corinn.23(a), ἐξ ἡμέων (θεῶν) γάρ φασι κάκ' ἔμμεναι Od.1.33, (δίκαι) αἵ τ' ἐκ Διός εἰσιν ἄρισται Hes.Op.36, τὸ γάρ ἐστι μόνον ἐκ θεῶν del alma, Pi.Fr.131b.3, πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ θαλάσσης, πολλὰ δ' ἐκ χερσοῦ κακὰ γίγνεται θνητοῖς A.Pers.707;

b) c. otros verbos μεταβουλία δέ τις φανείη, Ζεῦ πάτερ, ἐκ σέο Simon.38.24, τὸ καλὸν πλέον ἢ κακὸν ἐκ σέθεν (Τύχης) ... λάμπει Lyr.Adesp.101.4, ἐκ Διὸς ... σαφὲς οὐχ ἕπεται τέκμαρ Pi.N.11.43, cf. I.3.5, ὕπνος μ' ἔχει τις ἐκ Σαβαζίου me domina el sueño procedente del (dios) Sabacio e.d., el vino, Ar.V.9
adnom. ἤματα ἐκ Διόθεν los días (procedentes) de Zeus como introd. a Los días Hes.Op.765, ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι βροτέαις ἀρεταῖς Pi.P.1.41, ὕμνος ἐξ Ἐρινύων A.Eu.331, 344, ἔα με καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν déjame a mí y mi propia funesta decisión S.Ant.95, ἐκ θεοῦ νέμεσις Hdt.1.34, αἱ ... ἐκ τοῦ Ἀμάσιος ἐντολαί Hdt.3.16
en fórmulas burocráticas ἡ ἐξοῦ (l. ἐκ σοῦ) δικαιοδοσία PLond.354.7 (I a.C.) en BL 1.256, ἵνα δυνήθω ἐκ τῆς σῆς βοηθείας κομίσασθαι τὸ ἴδιον PGen.6.15 (II d.C.).

4 c. suj. de abstr. y gen. de abstr. de, que se genera de, que procede de, a partir de c. verb. εἰμί, γίγνομαι: καὶ κὀὐδὲν ἐκ δένος γένοιτο y nada se genera de la nada Alc.320, ἀρχὴ δ' ἐξ ὀλίγου γίγνεται ὅς τε πυρός Sol.1.14, ἐκ νεφέλης πέλεται χίονος μένος Sol.8.1, cf. 2, ἐκ τῶν γὰρ στάσιες τε καὶ ἔμφυλοι φόνοι de ello nacen revueltas y guerras civiles Thgn.51, γίνονται ... αἱ στάσεις οὐ περὶ μικρῶν, ἀλλ' ἐκ μικρῶν Arist.Pol.1303b18, ἐκ ὀνείρου δ' αὐτίκα ἦν ὕπαρ del sueño de repente apareció un fantasma Pi.O.13.66, cf. A.Pr.485, Hdt.1.9, 11, αἱ γενέσεις ... ὧν ἡ γένεσις ἐκ φύσεώς ἐστιν Arist.Metaph.1032a16, διχῶς γὰρ γίγνεται τόδε ἐκ τοῦδε ... οἷον ἐξ Ἰσθμίων Ὀλύμπια ... ἢ ὡς ἐκ παιδὸς ἀνὴρ μεταβάλλοντος (cf. C I 2) Arist.Metaph.994a22
adnom. τὸ ἐξ τούτων (ὕλης καὶ εἴδους) lo que se produce a partir de ambos (la materia o la forma) Arist.de An.412a9, τὸ μὲν ἄτεχνον, ... τὸ δ' ἐκ τῆς τέχνης Arist.Rh.1416b19, αἱ ἐκ τῶν κέντρων ἴσαι εἰσίν las (líneas que proceden) de los centros son iguales e.d., los radios de las circunferencias, Euc.3Def.1, κίνημα ἐξ αὑτοῦ movimiento espontáneo Plot.6.1.21.

VI indic. el término inic. de un lapso temp. (cf. E) de, desde

a) rel. c. el ciclo vital: ἐκ νεότητος ... ἐς γῆρας Il.14.86, εἰς ἄνδρας ἐκ μειρακίων τελευτᾶν Pl.Tht.173b, cf. Isoc.15.93, Aeschin.1.180, ἐκ γενετῆς Il.24.535, Hes.Th.271, Xenoph.7.3, cf. Hdt.3.33, ἐκ νέου Pl.Grg.510d, ἐκ παιδός Pl.R.374c, ἐκ μειρακίου Is.5.40, ἐκ μικροῦ παιδαρίου D.53.19, ἐκ νηπίου Arist.EN 1105a2, ἐκ κοιλίας μητρός LXX Ps.21.11, cf. Is.49.1, Eu.Matt.19.12, generacional χώρα ... ταμιευομένα ἐξ Αἰάκου región administrada desde (los tiempos de) Éaco Pi.O.8.30;

b) rel. c. el ciclo diurno ἐξ ἠοῦς Hes.Op.724, ἐξ ἡμέρης ἐς ἡμέρην ἀναβαλλόμενοι aplazando de un día para otro Hdt.9.8, ἀλύων ... ἐξ ἑωθινοῦ vagando desde el alba Ar.Th.2, c. μέχρι: ἐξ ἠοῦς ἀρξάμενοι μέχρι δείλης Hdt.7.167;

c) c. palabras indic. precedencia en una sucesión temp. ἐξ ἀρχᾶς desde el principio Pi.O.7.20, cf. A.Eu.284, Hdt.3.12, Hp.VM 20, ἐξ ἀρχῆς πάλιν ἀνανεάζειν Ar.Ra.591, adnom. τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἐθισμοῖς según las costumbres de antiguo, PTeb.40.20 (II a.C.), c. palabras sign. ‘tiempo’ ἐκ πολλοῦ τευ χρόνου ποιεύμεναι Hdt.2.58, cf. 6.42, Isoc.12.149, ἐκ πλέονος χρόνου Th.8.45
adnom. τ[ὸ] ἐξ αἰῶνος ... δίκ[αιον ITemple of Hibis 4.61 (I d.C.), cf. D.S.4.83, Ael.VH 6.13, LXX Si.1.4, Eu.Io.9.32;

d) c. demostr. o relat. ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ' ἠώς Il.1.493, ἐκ τοῦ Il.8.296, ἐξ ὅτευ ... Καμβύσης ἤλασε ἐπ' Αἴγυπτον Hdt.3.63, cf. Ar.Ach.17, Is.4.29, ἐκ τούτου X.An.5.8.15, ἐκ τῶνδε S.OT 235, ἐξ ἐκείνου Men.(?) en PKöln 203C.1.8, Eus.VC 1.8.1, ἐξ οὗ Il.1.6, Od.2.27, cf. A.Eu.25, CEG 177.1 (Janto V a.C.), ἐξ οὗπερ Pi.O.2.38, 6.71, Hdt.2.15, Ar.Lys.108, ἐξ ὅσου ὑπὸ Πέρσῃσί ἐστι Αἴγυπτος Hdt.2.98, ἐξ ἐκείνου Th.2.15;

e) en locución adverb. c. adj. temp. o de cantidad ἐκ παλαιοῦ Hdt.1.157, ἐκ παλαιτάτου Th.1.18, ἐκ πολλοῦ Th.1.68, ἐκ πλείστου Th.8.68, ἐξ ολίγου ... αἱ ἐπιχειρήσεις γίγνονται los ataques ocurren repentinamente Th.2.11, cf. 2.61, 4.108, frec. fem. αὖτις κατεδεδούλωντο ἐκ νέης fueron esclavizados de nuevo Hdt.5.116, cf. 1.60, ἐτείχισαν τὴν πόλιν ἐκ καινῆς Th.3.92
c. adv. ἐκ πάλαι CPR 17A.9b.7 (IV d.C.).

B c. valores deriv. del separat.

I indic. agente y causa, c. verb. de acción

1 agente por, gracias a

a) c. gen. indic. agente humano o divino ὅς τε θεῶν ἒξ ἀείδῃ que (el aedo) cante por (inspiración de) los dioses, Od.17.518, ἐξ Ἁγησιχόρ[ας] δὲ νεάνιδες [ἰ]ρήνας ἐρατ[ᾶ]ς ἐπέβαν gracias a Hagesícora las doncellas marchan por (el camino de) la paz amable Alcm.1.91, ἐκ θεοῦ δ' ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν Pi.O.11.10, ἐκ βασιλέος ἔχων τὸν νόμον teniendo la provincia por orden del rey (persa) Hdt.1.192
esp. c. verb. y frases indic. sufrimiento, muerte por, a manos de, a causa de ἐκ ... τοῦ πατρὸς κακὰ πείσομαι por mor de mi padre sufriré males, Od.2.134, ὕβριος ἐκ μεγάλης ἄλγεα πολλὰ παθεῖν Sol.3.8, θέσφατον ἦν Πελίαν ἐξ ... Αἰολιδᾶν θανέμεν Pi.P.4.72, ἐκ Διὸς πάσχω sufro a causa de Zeus habla Ío, A.Pr.759, παιδὸς ἐξ ἐμοῦ θανεῖν morir a manos de mi hijo S.OT 854, τέθνηκ' Ὀρέστης ἐξ ἀναγκαίας τύχης Orestes ha muerto por un destino inexorable S.El.48, οὐκ ἐξ ἐμῶν σε φαρμάκων στυγεῖ πόσις no te odia tu esposo a causa de mis brebajes E.Andr.205, ἐκ τινὸς πονηροῦ δαίμονος PGrenf.2.76.3 (IV d.C.)
adnom. θάνατος ... ἔκ γε μνηστήρων muerte a manos de los pretendientes, Od.16.447;

b) como agente de la v. pas. por ἐφίληθεν ἐκ Διός Il.2.669, κήδε' ἐφῆπται ἐκ Διός Il.2.70, ἐκ γὰρ δυσμενέων ... ἄστυ τρύχεται Sol.3.21, cf. 8.3, μηλίδες ἀρδόμεναι ῥοᾶν ἐκ ποταμῶν Ibyc.5.3, ἵππος ... ἐκ βελέων δαιχθείς Pi.P.6.33, στεφανωσάμενος καὶ δὶς ἐκ Πυθῶνος habiendo sido coronado dos veces por Pitón e.d., habiendo ganado dos veces en los juegos píticos, Pi.O.12.18, μαθοῦσα τὸ ποιηθὲν ἐκ τοῦ ἀνδρός Hdt.1.10, τὰ λεχθέντα ἐξ Ἀλεξάνδρου Hdt.7.175, προσδεδόσθαι ἐκ Πρηξάσπεος Hdt.3.62, τὰς ... ἐκ θεῶν τύχας δοθείσας S.Ph.1316, cf. Ant.93, El.124, Th.3.69, Pl.Ti.47b, Ly.204c, ἐξ ἁπάντων ... ἀμφισβητήσεται Pl.Tht.171b, ἐκ βασιλέως ἐδόθη X.HG 3.1.6, cf. Ach.Tat.5.27.2, (δῶρον) ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς Eu.Matt.15.5
adnom. τὰ ἐξ Ἑλλήνων τείχεα las murallas (construidas) por los griegos Hdt.2.148.

2 a consecuencia, debido a, por indic. resultado o causa:

a) c. gen. de abstr. μηδ' ἔθελ' ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι Il.7.111, (ξεῖνοι) εὐχόμεθ' εἶναι ἐκ πατέρων φιλότητος nos gloriamos de una relación de hospitalidad debida a la amistad entre nuestros padres, Od.15.197, κακὸν οἶτον ἐπέσπον μήνιος ἐξ ὀλοῆς Od.3.134, μή ... ἐξ ὀλιγηπελίης δαμάσῃ ... θυμόν no sea que debido a mi debilidad exhale el último suspiro, Od.5.468, νομίζοντες μᾶλλον ἂν αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάζειν τραπέσθαι pensando que gracias a sus argumentos los inclinarían a la paz Th.1.72, ὅσα ἐκ τῆς ἐπιτροπῆς ἀπεστέρησε cuanto perdió a consecuencia de la tutela Is.7.7, Διὶ Βροντῶντι ἐξ ἐπιταγῆς [ἀ]νέσ[τησε SEG 44.1046 (Dorileo II d.C.)
interr. ἐκ τίνος λόγου A.Ch.515, cf. Supp.911, ἐκ τίνος λόγου νοσεῖ δόμος; ¿por qué razón ha enloquecido esta casa? E.Andr.548, λέξον ἐκ τίνος ἐπλήγης dí por qué fuiste golpeado X.An.5.8.4, πορεύσονται ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν LXX Ps.83.8;

b) c. gen. de concr. por, debido a, a consecuencia, como resultado τελευτῆσαι ἐκ τοῦ τρώματος Hdt.3.29, ἀποθανεῖν ἐκ τῶν ὑδάτων Apoc.8.11, ἐκ τῆς ἡμῶν προεδρίας ... ἀπροσδέητον ἑτέρων γενέσθαι PTeb.23.8, cf. 24.39 (ambos II a.C.), τὰ ἐμὰ πάν[τα] ἐκ τῆς ... ἀνα[βάσ]εως τοῦ ... Νίλου ἀπολωλένα[ι POxy.486.32 (II d.C.)
esp. c. anafóricos ἐκ τούτου ἐλπίζω ταχὺ προκο<μί>σαι BGU 423.17 (II d.C.), ἐκ τούτου ὑγιὴς ἐξ[ῆλθ]ε a consecuencia de esto (la incubatio) se fue sano, IG 42.121.47, 122.18 (ambas Epidauro IV a.C.), ἐκ τούτου πολλοὶ ... ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω Eu.Io.6.66, ἐκ τοῦ τοιούτου συμβαίνει ἐλαττοῦσθαι τὸ ἱερόν IPh.19.28 (II a.C.).

II c. gen. de materia, instrumento o medio

1 de, con esp. c. verb. de acción y efficiendi y gen. de materia ἐκ γαίης πλάσσε ... Ἀμφιγυήεις Hes.Op.70, ἐξ ἀδάμαντος ἢ σιδάρου κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν Pi.Fr.123.4, cf. A.Pr.242, οὐκ ἐκ ξύλων ποιεῦνται τὰ πλοῖα ἀλλ' ἐκ διφθερέων hacen sus naves no de madera sino de pieles Hdt.1.194, ἔφυν γὰρ οὐδὲν ἐκ τέχνης πράσσειν κακῆς S.Ph.88, ἀπετέλεσαν ... ἐκ δὲ τῶν κριθέων μᾶζαν Hp.VM 3, (μᾶζα) ἐξ ὀνίδων πεπλασμένη torta amasada con boñiga de burro Ar.Pax 4, ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μίξαντες Pl.Prt.320d, τὸ ἐκ τῆς γῆς συγκαταμισγόμενον τῷ ὑγρῷ αἴτιον τῆς ἁλμυρότητος Arist.Mete.357b6, οἰκοδομεῖν τὰ τείχη ... ἐκ λίθων LXX 1Ma.10.11, ἐκ ῥίζης δάφνης ... γεγλυμ<μ>ένος PMag.13.659, πλέξαντες στέφανον ἐκ ἀκανθῶν Eu.Matt.27.29
fig. ἐξαλείφειν ... ἐκ τῆς βιβλίου Apoc.3.5, cf. LXX Ex.32.32, Ps.68.29
c. verb. ‘ser’ ὀβελοὺς δύο ... ἐξ ἑνὸς ἐόντας ... λίθου Hdt.2.111, τὸ ἄγκιστρον εἶναι ἐξ ἀδάμαντος Pl.R.616c
adnom. ἐκ κριθῶν μέθυ A.Supp.953, λίθους ἐκ πυρὸς διαφανέας piedras al rojo por el fuego Hdt.4.73, ἐκ λευκῶ ἐλέφαντος αἰετοί águilas de blanco marfil Theoc.15.123, (εἰκών) ἐκ σκληροῦ λίθου SEG 24.1217.28 (Egipto I a.C.), ἕκαστος τόνος ἐκ πεντεκαίδεκα λίνων cada hebra (de la red para cazar, que esté hecha) de quince hilos X.Cyn.10.2, συνετάττετο ἐκ τῶν ἔτι προσιόντων X.An.1.8.14, ὡς ... στράτευμα ἂν γένοιτο ... ἐκ παιδικῶν τε καὶ ἐραστῶν X.Smp.8.32, κρέας ἐκ ... συός Hippon.134, cf. Euc.7 Def.2, τὸ ἐξ οὗ lo de que está constituido e.d. la materia Arist.Ph.186a19
c. gen. de pers. τὰς αἰγίδας ... ἐκ τῶν Λιβυσσέων ἐποιήσαντο hicieron las égidas (de las estatuas de Atenea) según (el vestido) de las mujeres libias Hdt.4.189, ἔστι δ' ἡ πολιτεία παρ' ἐνίοις ... ἐκ τῶν ὁπλιτευόντων en algunos países la ciudadanía está compuesta de los que poseen armas pesadas Arist.Pol.1297b13
fig. μηδένα τῶνδε φίλον ποιεῦ ... ἐκ θυμοῦ Thgn.62.

2 con, mediante, por c. gen. indic. instrumento o medio πατέρα τὸν ἀμὸν ἐκ δόλου κατέκτανεν mató a mi padre con engaño S.El.279, ἐκ βίας μ' ἄξοντες llevándome por la fuerza S.Ph.563, ἐὰμ μ 'κ [π]ρονοί[α]ς [κ]τ[ένει τίς τινα si uno mata a otro sin premeditación, IG 13.104.11 (V a.C.), ἐκ τόξων ... ἀνύσαι γαστρὶ φορβάν S.Ph.710, ἐκ τῶν ἰδίων τρέφειν ἐμαυτόν Isoc.15.152, ἐκ τοῦ βραχίονος ἵππον ἐπέλκουσαν conduciendo un caballo con el brazo Hdt.5.12, ἐκ χειρὸς τὴν μάχην ποιεῖσθαι luchar cuerpo a cuerpo X.Cyr.6.2.16, ἐξ ἑνὸς ποδός ... χειρώσεται con un solo pie dominará S.Ph.91, ζητεῖν ... ἐκ παντὸς τρόπου buscar por cualquier medio Pl.R.499a, cf. Is.2.1, τὰς ἠγορασμένας προφητείας ... ἐκ τῶν ἱερῶν προσόδων los cargos de profeta comprados por ingresos del templo, COrd.Ptol.53.80 (II a.C.), ἐκ τῶν τᾶς πόλεως δαπαναμάτων a expensas de la ciudad, ICr.1.5.5.3 (Arcades II a.C.), cf. IThess.l.c.
ref. a la deducción fil. cien. a partir de, por medio de ἐκ δὲ τούτου καταφανὲς ἔσται Hp.VM 2, ἐκ τούτων φανερὸν ὅτι οὐκ ἔστιν ἀποδεῖξαι ἕκαστον ἁπλῶς, ἀλλ' ἢ ἐκ τῶν ἑκάστου ἀρχῶν Arist.APo.76a14, cf. 57b18, ἐκ τῶν ὑπαρχόντων, ἐκ τῶν ὑποκειμένων Arist.Pol.1288b33, 1323a18, κἂν ἐκ λογισμοῦ καὶ λόγου τις προέλοιτο Arist.EN 1117a21, cf. Euc.6 Def.5
adnom. ἐξ ἀκινήτου ποδός sin mover el pie S.Tr.875.

C c. uso ‘referencial’

I indic. equivalencia, substitución o cambio

1 de acuerdo con, según, por, a c. gen. de vaticinios, órdenes, decisiones πατρόθεν ἐκ γενεὴς ὀνομάζων llamándo(les) según su estirpe y por el nombre de su padre, Il.10.68, κἄσσονθη ... ἀγείρω τ' ἐς [μ]α[ντοσ]ούνω τρίποδος serán eternamente jóvenes según el trípode oracular Corinn.1(a).3.25, ἐξ ὀνειράτων ἃ χρὴ ... γενέσθαι A.Pr.485, ἐξ αἰνιγμάτων ... ἀμηχανῶ estoy perplejo debido a los oráculos A.A.1112, καθήρας ἐκ τῶν λογίων purificando de acuerdo con los oráculos Hdt.1.64, ἔσχον τὴν ἀρχὴν ἐκ θεοπροπίου Hdt.1.7, ἔπαισαν ἅλμην ... ἐκ κελεύματος (los remeros) golpearon el mar a la orden del patrón, A.Pers.397, cf. Sophr.24, οὐ ποιοῦντες ἐκ τῶν ξυγκειμένων ἃ εἴρητο Th.5.25, cf. 5.40, ποιήσονται ἐξ αἱρέσεως αὐτῶν LXX 1Ma.8.30, ἔθαψαν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ὡς ἐδύναντο κάλλιστα X.An.6.4.9, ἐκ τῶν ἔργων κρινόμενοι X.Cyr.2.2.21, ἐστὶν ἐκ γένους ἀρχὴ δεσποτικὴ κατὰ νόμον el poder despótico está basado por ley en la estirpe Arist.Pol.1285b24, ἡ πρᾶξις ἔστω καθάπερ ἐγ δίκης PEleph.1.12 (IV a.C.), ἐκ κρίσεως PPetr.3.26.9 (III a.C.), ἐκ τῆς ... ἐπιστολῆς ... ἐνθάδε κατήντησα debido a la carta me presenté aquí, POxy.486.28 (II d.C.)
adnom. ἐκ κοινοῦ (banquete) en común, a escote Hes.Op.723, ἀνελὼν τὸν ἐκ τῶν νόμων χρόνον eliminando la fecha, (preceptiva) según las leyes D.24.28, τὰ ἐκ τῶν νόμων ἐπίτιμα las penas previstas por las leyes, IGENLouvre 4.12 (Ptolemaide III a.C.), ἐκ τῆς ἀξίας proporcionalmente a su valor, PTeb.60.85 (II a.C.), τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἐκ κυνικῆς ἀσκήσεως según los hábitos propios de la disciplina cínica I.AI 6.296.

2 indic. cambio o sustitución cualit. por un opuesto en vez de

a) c. γίγνομαι: λεῦκαί τ' ἐγένο]ντο τρίχες ἐκ μελαίναν Sapph.58.14, ἐξ ἐλαχίστου μέγιστον γίνεται Hdt.2.68, ὅταν μεταβάλλῃ ἐκ τοῦ θερμοῦ ἐς τὸ ψυχρόν Hp.VM 19, ὡς ἐκ παιδὸς ἀνὴρ (γίγνεται) μεταβάλλοντος como el hombre (viene) del niño que crece Arist.Metaph.994a24, λύκῳ ἐξ ἀνθρώπου γενέσθαι Pl.R.566a, ἐλεύθερος ἐκ δούλου καὶ πλούσιος ἐκ πτωχοῦ γεγονώς D.18.131;

b) c. otros verb. ἐξ ὀλίγων βριάει καὶ ἐκ πολλῶν μείονα θῆκεν Hes.Th.447, ἐκ μεσημβρίης ἔθεκε νύκτ' Archil.206.3, εὐδίαν ὄπασσεν ἐκ χειμῶνος Pi.I.7.38, λευκὴν ... ἐκ μελαίνης ἀμφιβάλλομαι τρίχα S.Ant.1093, χρήσιμον ... ἐξ ἀχρήστου ποιήσειν Pl.R.530c, cf. X.An.7.7.28
desde el punto de vista etim. ἐκ τῶν «αἰγέων», «αἰγίδας» ... μετωνόμασαν Hdt.4.189
adnom., alternando con ἀντί: τυφλὸς ἐκ δεδορκότος καὶ πτωχὸς ἀντὶ πλουσίου S.OT 454, cf. Palaeph.3.

3 frec. adnom., indic. equivalencia c. una medida equivalente a, por, de a

a) de longitud ἐκ δέκα ποδῶν ᾕιρει ... τοὺς ῥήτορας Eup.102.3, ἐξ εἴκοσι σταδίων βαρεῖαν ὀσμὴν παρέχει produce mal olor a lo largo de veinte estadios Str.8.3.19;

b) de capacidad, para áridos θύσοντι βοῦν καὶ πυρῶν ἐγ μεδίμνου, καὶ κριθᾶν ἐγ δύο μεδίμνων ofrendarán un buey, trigo por un medimno y cebada por dos medimnos, IG 12(3).436 (Tera IV a.C.), θύεται ... ἄρτο[ι δύ]οι ἐξ ἡμιέκτου SIG 1025.49, cf. 21 (Cos IV a.C.), (φέρειν) ἐπιπέμματα ἐξ ἡμιχοινικίου llevar tortas de medio quénice, IPr.362.16 (IV a.C.), θυέτω ... ἐλλύτας ἐκ πυρῶ[ν χο]ινίκων πέντε que ofrezca tortas de cinco quénices de trigo, IMaff.31.5.36 (Tera III a.C.);

c) de precio por, por valor de, a c. verb. indic. la compra-venta πραθεισῶν ἐκ τριῶν δραχμῶν τὸν μέδιμνον IG 22.1672.283, cf. 206 (IV a.C.), στεφ]ανῶσαι Μαύσσωλλον μὲν [ἐκ δαρ]εικῶν πεντήκοντα que se imponga a Mausolo una corona de cincuenta dáricos, IEryth.8.15 (IV a.C.), τιμὴν πυρῶν (ἀρταβῶν) ο ἐκ β (ὀβόλου) τῇ (ἀρτάβῃ) el precio de 70 artabas de trigo a dos dracmas y un óbolo por artaba, PHib.99.14, cf. PFay.131.5 (ambos III d.C.), τὸν οἶνον ἠγόρασας ἐκ (δραχμῶν) ἕξ POxy.745.2 (I d.C.), συμφωνήσας ... ἐκ δηναρίου Eu.Matt.20.2;

d) valor distrib. gener. a razón de, a συνδιαιρούμενοι τοὺς πάντας ἐξ εἴκοσιν ἔχουσι repartiendóselas todas (las coronas) tocan a veinte Ath.671b, ἐκ δραχμῶν ς' ἀναμείξας PHolm.1, ὑμεῖς δὲ ἔστε ... μέλη ἐκ μέρους del cuerpo de Cristo, 1Ep.Cor.12.27, de herencias εἰ ... τοὺς ... παῖδας ἔκ τινος μοίρας γράψαιεν κληρονόμους ... ἐξ ανίσων ... μερῶν ... Iust.Nou.22.20.

II indic. sucesión, c. constr. ‘paronomástica’ tras δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ Il.19.290, ἐξ ἑτέρων ἕτερ' (δώματα) ἐστίν hay edificio tras edificio en un palacio Od.17.266, προτείνει δὲ χεὶρ ἐκ χερός A.A.1110, cf. Ch.398, πόλιν ἐκ πόλεως ἀμείβειν Pl.Sph.224b, cf. Plt.289e, λόγον ἐκ λόγου λέγειν D.18.313, cf. Posidipp.Epigr.Fr.Pap.9.2, πόρους ἐκ πόρων ... ὑπισχνούμενοι Alciphr.1.8.3, μόχθος ἐκ μόχθων ᾄσσει E.IT 191, ἀεί τιν' ἐκ φόβου φόβον τρέφω siempre alimento un miedo tras otro miedo S.Tr.28, δαίμονός τινος αὐτοὺς ἐκ προδοσίας εἰς προδοσίαν ἐλαύνοντος Plu.Galb.14, cf. Ep.Rom.1.17
adnom. ἕτερος ἐξ ἑτέρου σοφός B.Fr.5.1.

D indic. ‘lugar en donde’, c. cruce de la idea de proveniencia u orientación

1 en, a, por ἕλκεν νευρὴν ... αὐτόθεν ἐκ δίφροιο καθήμενος Od.21.420, τάξας ... ἐξ ἐμβολῆς τοῦ ποταμοῦ disponiendo (el ejército) a la entrada del río Hdt.1.191, πολιορκέοντες ἐκ γῆς καὶ θαλάσσης asediando por tierra y por mar Hdt.6.18, ἐξ ἐναντίας ... καθειστήκεσαν, ἐκ πλαγίου ... καὶ κατὰ νώτου se habían situado enfrente, a los flancos y por la retaguardia Th.4.33, cf. X.Cyr.7.1.20, κατὰ πρύμναν ἀείραντες μέγα κῦμα ἠὲ καὶ ἐκ πρῴρηθεν Theoc.22.11, ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ el centurión que estaba frente a él, Eu.Marc.15.39, ἐκ τῆς ἑτέρας μερίδος παραγίνεται Synes.Ep.131 (p.226)
geom. εὐθεῖα γραμμή ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ' ἑαυτῆς σημείοις κεῖται línea recta es la que está en situación de igualdad respecto a sus puntos Euc.1 Def.3
adnom. trad. como adv. σὴν ἐξ ἴσου κοινὴν χάριν S.Tr.485, ἐκ τῶν ἐναντίων τούτοις ref. a jóvenes y viejos, Arist.Rh.1389b14, τὸν ἐξ ἐναντίας ἀ[ντίδικον al de la parte contraria Wilcken Chr.461.6 (III d.C.), οὐδὲ συστήσεται ἐξ ἐναντίας λόγος S.E.M.2.94
subst. οἱ ἐξ ἐναντίας los oponentes S.E.M.9.66, πάντα ἐκ πλαγίου ἔχει τὰ βράγχια de peces, Arist.HA 505a2, 6, τῶν ἐξ ἴσου αὐτοῖς κειμένων μερέων de las partes que están al mismo nivel que ellos Archim.Fluit.1.7
indic. situación a la derecha y a la izquierda ἐκ δεξιῆς χειρὸς τὸ Πάγγαιον ὄρος ἀπέργων Hdt.7.112, ἔστασαν ... ἐκ δεξιᾶς X.Cyr.8.3.10, ἵνα καθίσωσιν ... οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων Eu.Matt.20.21
adnom. de marcas o señas de identidad οὐλὴ μετώπῳ ἐγ δε(ξιῶν) cicatriz en el lado derecho de la cara, PLugd.Bat.19.4.2.9, cf. 13 (II a.C.), BGU 975.11, 15 (I d.C.), φακὸς τραχήλῳ ἐξ ἀριστερῶν un lunar en el cuello en el lado izquierdo, CPR 18.9.189 (III a.C.)
otras características εὐρύτερον δ' ἐκ τοῦ νώτου más ancho por el lomo Arist.HA 566b11, c. puntos cardinales ἐξ ἀνατολῆς τοῦ χωρίου PMag.36.239, ἐν τοῖς ἐκ λιβὸς μέρεσι en las partes (que miran) al oeste, PFlor.79.16 (I d.C.), ἐκ λιβὸς πρὸς τῷ νότῳ PLond.954.14 (III d.C.)
c. ordinales en, como σωτηρίαν σοὶ τῷδέ τ' ἐκ τρίτων τ' ἐμοί salvación para ti, para éste y en tercer lugar para mí e.d. para mí como tercero E.Or.1178, cf. Pl.Grg.500a, Smp.213b, ἐκ τρίτου Pl.Ti.54a
en secuencias en, por ἐκ δευτέρας οἰκοδομῆσαι PStras.100.22 (II a.C.), ἐκ δευτέρου ἐκροφήσασα tragando por segunda vez Aesop.8, cf. Babr.114.5, προσηύξατο ἐκ τρίτου dijo por tercera vez, Eu.Matt.26.44, ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν Eu.Marc.14.72, cf. PHolm.4.

2 de algo fijo que ‘sale’ o se ‘proyecta’ de τοῦ δ' ἐξ ... ῥυμὸς πέλεν de él (el carro) salía el timón, Il.5.729, ἐκ θαλάσσης τὴν Εὔβοιαν προβαλέσθαι πρὸ τῆς Ἀττικῆς D.18.301
adnom. ἀμφίκλυστον ἐκ πόντου πέτραν roca que bañada por todas partes se proyecta fuera del mar S.Tr.780.

E c. valor temp. (cf. A VI)

1 después de, tras, tan pronto como, en cuanto puntual, indicando posterioridad en una secuencia:

a) ref. a factores meteorológicos καύματος ἒξ ἀνέμοιο ... ὀρνυμένοιο cuando se levanta aire después del calor, Il.5.865, ἐκ δὲ αἰθρίης καὶ νηνεμίης συνδραμεῖν ἐξαπίνης νέφεα Hdt.1.87
partes de ciclos temporales κάλλιστον ἧμαρ εἰσιδεῖν ἐκ χείματος A.A.900, cf. Thphr.Char.3.3, ἐκ τοῦ ἀρίστου X.An.4.6.21, ἐκ χειμῶνος Plu.Nic.20;

b) en gener. ὡς δὲ ἐκ τῆς θυσίης ἐγένετο tan pronto como acabó el sacrificio Hdt.1.50, ἐκ ... εἰρήνης πολεμεῖν ir a la guerra después de la paz Th.1.120, γελάσαι ἐκ τῶν ἔμπροσθεν δακρύων X.Cyr.1.4.28
c. repetición del lexema οὐ δύναται αἰσθάνεσθαι ... ψόφου ἐκ τῶν μεγάλων ψόφων no se puede oír un sonido después de grandes ruidos Arist.de An.429b1, (ἐλάλει) ἡμέραν ἐξ ἡμέρας LXX Ge.39.10, cf. 2Ep.Petr.2.8
adnom. οἷον ἐκ τῶν Παναθηναίων ὁ πλοῦς como la navegación (a Delos) después de las Panateneas Arist.GA 724b1, ἐγ δὲ Τανάγρας después de Tanagra, CEG 380.6 (Olimpia V a.C.).

2 en, durante indic. duración:

a) ref. al ciclo diurno ἐκ νυκτῶν δ' ἄνεμοι ... γίγνονται en la noche aparecen vientos, Od.12.286, cf. X.Cyr.1.4.2, ἐξ ἡμέρας S.El.780, ἐκ μέσω ἄματος Theoc.10.5;

b) ref. a un tiempo fut. indef. ἐκ τοῦ λοιποῦ en lo sucesivo X.Smp.4.56, ἐκ τῶν λοιπῶν Pl.Lg.709e, ἐκ ὀλίγου por poco tiempo Plu.Caes.28.

F prep. dat. en arcad.-chipr. y panf.

I 1de, desde c. verb. de mov. y acción y dat. de lugar ἤ κέ σις Ὀνασίλον ... ἐξ τῷ χώρῳ τῷδε ἐξορύξη si alguien desterrase a Onasilo de este terreno, IChS 217.11, cf. 24 (Idalion V a.C.), κύριοι ἐόντω ... τὸμ μὲν ἐργάταν ἐσδέλλοντες ἐς τοῖ ἔργοι estén en el derecho de echar de la obra al trabajador, Schwyzer 656.49 (Tegea IV a.C.).

2 de c. verbos de ‘dar’ y dat. de pers. δοϜέναι ἐξ τῷ Ϝοίκῳ τῷ βασιλῆϜος κὰς ἐξ τᾷ πτόλιϜι ἀργύρω τά(λαντον) donar un talento de plata del tesoro del rey y de la ciudad, IChS 217.5 (Idalion V a.C.).

3 por, debido a, a consecuencia, como resultado adnom. ἐξ ἐ[πι]τρίιᾱ ἰς πόλιν por sus cuidados para con la ciudad, IPamph.3.4 (IV a.C.).

II adnom. c. dat. de pers.

1 de, hijo de αὐτὰς καὶ τὸς ἐς ταῖννι ἐσγόνος ellas y sus hijos, SIG 306.55 (Tegea IV a.C.).

2 temp. de la época de ἐς τοῖ ἔτι τοῖ ἐπὶ Δαμοστράτοι IG 5(2).6.99 (Tegea IV a.C.).

3 de, procedente de τοὺς ἐκ Κροκοδίλων πόλει PGrenf.1.38.4 (II/I a.C.).