ἅμα
• Alolema(s): dór. ἁμᾶ Pi.O.3.21, Ar.Lys.1318, Call.Lau.Pall.75; hαμᾶ IG 5(1).213.86 (V a.C.), 1120.3, 10 (V a.C.); ἁμᾷ Theoc.9.4, Hdn.Gr.1.489; ἅμα Thphr.Metaph.6; delf. hαμεῖ CID 1.9 D.48 (IV a.C.)
• Prosodia: [ᾰ-]


A adv.

I usos no temporales

1 c. verb. de mov. juntamente, en su compañía, juntos, a la vez θεοὶ δ' ἅμα πάντες ἕποντο Il.1.424, ἴσαν ... πάντες ἅμα Il.1.495, φέρει δ' ἅμα παῖδα Il.6.389, ἅμα χρὴ σπεύδειν Il.13.235, ὠρέξατο χερσὶν ἅμα ἄμφω h.Cer.15, ἅμα τρέχει corre a su lado Semon.6, οἱ δ' ἅμ' ἕπονται μυρίοι ἐξερέοντες Emp.B 112.8
c. σύν: πηδᾷ ... ἅμα σὺν βάκχαις E.Io 717, c. μετά: μετὰ σχολῆς ἅμ' ... ἔρχεσθον Pl.Criti.110a, cf. τῆς ἀγγελίας ἅμα καθ' ὁδὸν αὐτοῖς ῥηθείσης περὶ τῶν γεγενημένων ἐπεβοήθουν habiendo recibido además en el camino la noticia de lo acaecido corrieron en su ayuda Th.2.5
en conjunto αἱ πᾶσαι (νῆες) ἅμα ἐγίγνοντο ἐν ἑνὶ θέρει διακόσιαι καὶ πεντήκοντα Th.3.17.

2 c. verb. de estado juntamente, en el mismo lugar ὧν τὰ ἄκρα ἅμα cuyos extremos (están) juntos Arist.Metaph.1068b27, χρὴ ... μήποτε ἅμα διατελεῖν τοὺς συμμάχους Aen.Tact.12.1.

3 uniendo dos nombres, adjetivos o adverbios juntamente, también, además ἅμα κρατερὸς καὶ ἀμύμων Od.3.111, ἅμα τ' ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρός Il.1.417, χειρῶν τε βίης θ' ἅμα ἔργον ἔφαινον ἀμφότεροι Hes.Th.677, τις ἀνδρεῖος ἅμα καὶ εὐθύγνωμος γίγνεται Democr.B 181, ἄνους τε καὶ γέρων ἅμα S.Ant.281, σοφός τ' ἄν αὑτὸς κἀγαθὸς κεκλῇ' ἅμα S.Ph.119, ψυχικὴν ἅμα καὶ σω[ματικὴν] ... [κ]α[κ]οπαθίαν SIG 656.20 (Abdera II a.C.), συντόμως ἅμα καὶ μετ' ἀσφαλείας Plb.3.44.7, ἀπείρως ἅμα καὶ ῥᾳθύμως Plb.5.20.4.

4 en correlaciones ἅμα μὲν ... ἅμα δέ en parte ... y en parte, un poco ... y otro poco, tanto ... como, de un lado ... de otro παραμυθούμενος ἅμα μὲν ὑμᾶς, ἅμα δ' ἐμαυτόν para consolaros un poco a vosotros y otro poco a mí mismo Pl.Phd.115d, αἱ δὲ ἅμα μὲν ἐλεύθεραι βουλόμεναι εἶναι, ἅμα δὲ φοβούμενοι τὸν Τισσαφέρνην X.HG 3.1.3, cf. Arist.GC 315a4, Timae.18, D.S.2.6.10, ἅμα ... τε ... καὶ ἅμα Pl.Grg.497b, ἅμα μὲν ... ἔτι δὲ καὶ X.Cyr.1.4.3, ἅμα μὲν ... πρὸς δέ Hdt.8.51, ἅμ' ἡδέως ἔμοιγε κἀλγεινῶς ἅμα S.Ant.436.

5 geom. a la vez, simultáneamente ref. a la simultaneidad lógica de las propiedades geométricas ἀλλὰ μηνίσκον ἅμα καὶ κύκλον ἐτετραγώνισεν Alex.Aphr. en Simp.in Ph.67.11, cf. Eucl.5Def.5.

II c. valor temporal

1 c. verb. de acción o proceso a la vez, al mismo tiempo ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω λεύσσει Il.3.109, ἅμ' οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν Il.8.64, ἄραβός θ' ἅμα γίνετ' ὀδόντων Hes.Sc.404, ἅμ' ἔπος τε καὶ ἔργον ἐμήδετο h.Merc.46, ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργον ἐποίεε Hdt.3.134, σαυτόν θ' ἅμα κἄμ' ... κτείνας S.Ph.772, καὶ ἅμα ... ἐφοβούμην Pl.Prt.339c, cf. D.23.113.

2 c. dos verbos, op. el dicho al hecho apenas, tan pronto, al punto que, no bien ... cuando ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον Il.19.242, ταῦτά τε ἅμα ἠγόρευε καὶ τὸ ἔργον προσῆγε Hdt.9.92
gener. tan pronto, apenas, en cuanto en diferentes giros ἅμα (δέ, τε) ... καί inmediatamente ἅμα τε ταῦτα ἔλεγε ... καὶ ... ἀπεδείκνυε Hdt.1.112, ταῦτά τε ἅμα ἠγόρευε καὶ πέμπει Hdt.8.5, cf. D.4.36, Isoc.4.157, οἴνῳ δὲ μὴ κάρτα κλύζειν στόμα μηδ' ἅμα εἴργειν Aret.CA 2.3.7
esp. c. part. y verb. pers. βρίζων ἅμα mientras te adormecías A.Ch.897, ἅμα ... εἰπὼν ἀνέστη X.An.3.1.47, ἅμα γιγνόμενοι λαμβάνομεν Pl.Phd.76c, ἡμῖν ἅμα ἀναπαυομένοις ὁ παῖς ἀναγνώσεται mientras nosotros descansamos el esclavo nos leerá Pl.Tht.143b.

B prep.

I c. dat.

1 c. verb. de mov., usos no temporales junto con οἱ δ' ἅμα Πατρόκλῳ μεγαλήτορι θωρηχθέντες ἔστιχον Il.16.257, σοὶ γάρ με πατὴρ ἅμα πομπὸν ὄπασσεν Il.24.461, Ἑλένην καὶ κτήμαθ' ἅμ' αὐτῇ ἔκδοτε Il.3.458, φέρον ... ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο Od.1.98, οἷσιν ἅμα προλιπόντες Ἐρινεὸν ἠνεμόεντα Tyrt.2.14, αἱ γυναῖκες τοὺς ἅμα Θόαντι ἄνδρας σφετέρους ἀποκτείνασαι Hdt.6.138, ἐπὶ Λακεδαιμονίους τοὺς ἅμα Γυλίππῳ ... ὅπλα ἐπέφερον contra los lacedemonios de Gilipo llevaron las armas Th.7.57, ἅμ' αὐτῷ ... ἅμ' ἕποντο Od.11.371, ἅμ' ἕσπετο θυγατρί E.IA 457.

2 temporal al mismo tiempo, a la vez que, junto con esp. de fenómenos naturales ἅμ' ἠοῖ φαινομένηφι al rayar la aurora, Il.9.682, cf. Th.1.48, 4.32, ἅμ' ἠελίῳ ἀνιόντι Il.18.136, ἅμα δ' ἠελίῳ καταδύντι Il.18.210, ἅμ' ἡμέρῃ Hdt.3.86, ἅμ' ἡμέρᾳ Th.2.94, E.El.78, ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ al comenzar la primavera Th.2.2, ἅμα ἦρι Th.5.20, ἅμα τῷ διαυγάζειν Plb.3.104.5
gener. de acciones en el momento, en el tiempo, mientras duró ἅμα κήδεϊ κεκάρθαι τὰς κεφαλάς Hdt.2.36, ἅμα τῆς Δεκελείας τῷ τειχισμῷ Th.7.20
en geom. para indicar simultaneidad temporal de dos operaciones εἴ κα ... ἅμα δὲ τᾷ γραμμᾷ περιαγομένᾳ φέρηταί τι σαμεῖον Archim.Spir.11 def.1.

II c. gen. ἅμα πολλῶν ἀγοραίων Thphr.Char.6.9, ἀνεζωπύρησεν τὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ ἅμα τοῦ ἀκοῦσαι τῶν λόγων τούτων se enardeció el espíritu del pueblo al oír estas palabras LXX 1Ma.13.7, ἅμα τρίψιος εὐαφοῦς con suave masaje Aret.CD 1.5.14, ἅμα τῶν τροφίμ[ω]ν POxy.903.3 (IV d.C.), cf. Olymp.Hist.p.453.

C conj. en cuanto, tan pronto como ἅμα δ' ἂν ἡβήσῃ τις τῶν ὀρφανῶν Pl.Lg.928c, ἅμα δέ κα διεξέλθῃ ὁ χρόνος GDI 2160 (Delfos II a.C.), ἅμα ... εὑρηθῆναι Plu.Fluu.23.2, cf. Ley en D.46.20.
• Etimología: Formación sobre el grado ø de la r. *sem- / som- / sm̥- ‘uno’, ‘junto con’. Cf. dentro del gr. ὁμός, εἷς, y en otras lenguas, cf. lat. semel, ai. sama-, etc. La forma griega supone un tratamiento antevocálico de la sonante (*sḫm-) del mismo tipo que el gót. sums. La -ᾰ final de ἅμα es oscura.