ἄτερ


prep. de gen., tard. c. dat.

I c. gen. de pers. y personif.

1 aparte, lejos ἀ. ἥμενον ἄλλων Il.1.498, ἄ. ὄχλου Eu.Luc.22.6
c. νόσφιν, fig. νόσφιν ἄτερ τε κακῶν καὶ ἄτερ χαλεποῖο πόνοιο Hes.Op.91, cf. 113, Sc.15.

2 fuera de, con la excepción de, sin contar con κράτιστον Ἀχιλέος ἄ. el más fuerte con la excepción de Aquiles dicho de Áyax, Pi.N.7.27, οὐκ ἄ. Αἰακιδᾶν, κέαρ ὕμνων γεύεται Pi.I.5.20
sin contar con, sin λαῶν Il.5.473, παίδων σέθεν Pi.O.8.45, παῖς ἄ. ὡς φίλας τιθήνας como un niño sin su nodriza S.Ph.703, cf. 812, E.Hec.749, ἄ. Ἰούστου sin la presencia de Justo, POxy.936.18 (III d.C.)
tb. c. dat. ἄ. ἀστράσιν ἄλλοις sin atender a los demás astros Annub.87.

3 sin la intervención de c. gen. de n. de dioses Ζηνός Il.15.292, σοῦ de Hécate h.Hom.29.4, ἄ. Ϝέθεν de Dioniso, Alc.349b, χρυσῆς Ἀφροδίτης Mimn.1.1, σεμνᾶν Χαρίτων Pi.O.14.8, cf. P.2.7., θεῶν ἄ. sin el auxilio de los dioses Thgn.171, cf. Pi.P.5.76, E.Heracl.608, ἄ. θεοῦ sin la voluntad de Dios, Didache 3.10.

II c. gen. de cosa y abstr. sin δώρων Il.9.604, ὀψωνίου IPr.109.106 (II a.C.)
de armas y pertrechos ἄ. κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος Il.21.50, cf. Od.19.147, Nonn.D.5.94, ἐγχέων Pi.P.9.28, τευχέων ἄ. E.Heracl.694, ἄ. κριῶν καὶ μηχανῶν LXX 2Ma.12.15, ἄ. σπείρου Od.2.102, 24.137, ἄ. ὀχήματος Plu.Cat.Mi.5
gener. στομίων ἄ. sin freno o bocado A.Pr.287, ἄ. στεροπᾶς S.Ai.27
de la guerra y penas ἄ. πολέμου Il.4.376, cf. Pi.P.10.42, καμάτοιο Od.7.325, μόχθου Democr.B 223, κακῶν A.Ch.338, cf. A.1148, πόνων E.Heracl.841, νούσων Mimn.6.1, ἀλγέων Carm.Conu.1.3, πυρετοῦ καὶ ὀδύνης Hp.Prorrh.2.4
del amor y el placer ἄ. φιλότητος Hes.Th.132, εὐνᾶς Pi.O.9.44, ἁδονᾶς ἄ. Simon.79.1
de sonido, cantos ἄ. ψόφου h.Merc.285, ὕμνων Musae.274
abstr. ὅρκου Il.23.441, δίκης A.Fr.132a.4, Vett.Val.258.31, αἰσχύνης ἄ. A.Th.683, γνώμης A.Pr.456, ἄ. ἄτης S.Ant.4, cf. hex. en PGrenf.2.5.3, αἰτίας D.H.3.10, μὴ κα[τα]δικα[ζέ]σθων ἄ. τῆς Πτολεμαίου γνώμης SEG 9.1.42 (Cirene IV a.C.)
de actividades o elementos activos σπουδῆς Od.21.409, τέχνας Pi.P.2.32, ὧν ἄ. οὐδὲ νοηθῆναι πυρὸς ἔχοντα φύσιν ἐστὶ δυνατόν Phld.Sign.24.7, ἄ. γὰρ τούτων ὁ <θ>εὸς οὐκ ὑπακούσεται PMag.13.56.
• Etimología: Forma c. psilosis jón. y eol. por *ἁτὲρ de *sn̥-ter, cf. aaa. suntar, al. sondern.