ἄγαν
• Prosodia: [ᾰγᾱν Thgn.219, Orác. en Hdt.4.157, A.Eu.121; ᾰγᾰν Sapph.122, Simon.37.34, AP 5.216 (Agath.), 10.51 (Pall.), cf. Eust.1433.65]


adv. muy c. adj. παῖδ' ἄγαν ἀπάλαν Sapph.l.c., μηδ' ἄγαν ἀπάλαμνος Simon.l.c., τὸν φιλάεθλον ἄγαν IG 7.2244.2 (Tisbe II/III d.C.)
c. verb. mucho ἄ. (διαστρέφεσθαι) Hp.Fract.8, ἄ. σαλεύει S.OT 22
por estar a menudo en cont. que critican el exceso demasiado μηδὲν ἄγαν σπεύδειν Thgn.335, ἄ. ἐλευθεροστομεῖς A.Pr.180, tb. c. adj. πιθανὸς ἄγαν A.A.485
c. subst. ἄγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι Pi.Fr.210, ἡ ἄ. χρημάτων συναγωγή Democr.B 222, ἡ ἄ. σιγή S.Ant.1251, ἡ ἄ. ἐλευθερία, δουλεία Pl.R.564a
c. adv. ὑπερθύμως ἄ. A.Eu.824, ἄ. οὕτω S.Ph.598, ὠμῶς ἄ. X.Vect.5.6
abs. μηδὲν ἄγαν nada demasiado sentencia atribuida a Quilón, uno de los Siete Sabios, escrita en el templo de Delfos, Pl.Prt.343b, cf. Pi.Fr.35b
frec. en lítotes c. un sent. casi irón. εἰμὶ δ' οὐκ ἄ. σοφή E.Med.305, cf. 583, οὐκ ἄ. σφ' ἐπήνεσα E.Ph.764, cf. Ar.Eq.598
tard. εἰς ἄγαν mismo sent., Pall.H.Laus.6.1, 32.1.
• Etimología: De *m̥geH2- c. alarg. nasal > ᾰγᾱ-ν; cf. con otros vocalismos ἀγα-, ἀγαϜός, μέγα.