ἀντικρύ
• Prosodia: [-ῡ pero -ῠ Il.5.130, 819]


adv.

I c. verb. de mov. o asimilados

1 de frente, derechamente de armas lanzadas ἀ. ... δι' ὤμου ... ἔγχος ἦλθεν Il.4.481, ἀ. ... δι' αὐχένος ἤλυθ' ἀκωκή Il.17.49, ἀ. μεμαώς ardiendo en deseos de lanzarse hacia delante, Il.13.137, 22.327, Od.22.16, cf. 19.453, ἀ. διᾴττων εἰς τὴν ... φάλαγγα ἐμβάλλει X.Cyr.7.1.30
derechamente, limpiamente ἀ. δ' ἀπάραξε (αἰχμή) Il.16.116, ἀ. χρόα τε ῥήξω Il.23.673, ἀ. δ' ἀν' ὀδόντας ... τάμε χαλκός Il.5.74, cf. ἀ. ... τάφρον ὑπέρθορον ... ἵπποι Il.16.380.

2 de palabras directamente, sin rodeos ἀ. δ' ἀπόφημι Il.7.362.

II c. otros verb. o sin verb.

1 delante ἀ. μακάρεσσιν ... ἔικτο se parecía por delante a los bienaventurados A.R.4.1612
subst. ἡ ἀ. la delantera τὴν ἀντικρὺ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ a la vista de sus ojos Sm.Ps.17.25.

2 c. casos contra c. dat. θεοῖς ἀ. μάχεσθαι Il.5.130, ἐμπίπτει τοῖς ἀ. τῆς Ἀσίας τόποις de una corriente marina, Plb.4.43.4 (var.)
c. gen. ἴαλλεν Ἕκτορος ἀ. Il.8.301.
• Etimología: De ἀντί y una raíz que se duda si relacionar con la de κέρας o la de κρούω.