ἀνθράκωσις, -εως, ἡ


1 medic. úlcera maligna gener. en los ojos ἡ ἀ. ... ἕλκος ἐστὶν ἐσχαρῶδες Paul.Aeg.3.22.26.

2 medic. carbunclo Gal.14.777.

3 carbonización χαμαιλέοντι κεκαυμένῳ ... ἄχρι ἀνθρακώσεως Dsc.Eup.1.49.