ἀνευρύνω


I tr. gener. en v. act.

1 ensanchar, dilatar τὸ στόμα τῆς μήτρης Hp.Superf.29, cf. Placit.5.16.2, σπήλαια I.BI 4.512, κόλπον ... χιτῶνος Nonn.D.3.401, en v. pas. τὸ ἀνευρυσμένον στόμα τοῦ ἀγγείου Aët.8.69, τῆς ... ἀρτηρίας ἀνευρυνθείσης Antyll. en Orib.45.24.1
fig. τοῦ νοῦ ... τὰς δυνάμεις καθάπερ ὀχετοὺς ἀνευρύνοντος Ph.1.249, cf. en v. med., Dam.Pr.74.

2 explicar ἀνευρύνων ... ἡμῖν τὴν θείαν ἐντολήν Cyr.Al.M.68.540C, cf. 604D, Hsch.

II intr. en v. med. ensancharse (ὁ Ὠκεανός) πάλιν ἀνευρύνεται Arist.Mu.393b6
abrirse del cáliz de una flor ἀνευρύνεται πάλιν ἠρέμα κατὰ χεῖλος I.AI 3.175, de la nariz, c. ac. de rel. ἡ δὲ ῥὶς ... τοὺς μυκτῆρας ἀνευρύνετο Philostr.Her.19.9.